Еволюція трансформаційних змін економічної природи людського капіталу.

Автор(и)

  • M.A. Nalbandian Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.3.10

Ключові слова:

людський розвиток, людський капітал, трансформаційні зміни, еволюція, освіта

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття «людський капітал» та основні етапи становлення, формування та розвитку теорії людського капіталу. Узагальнено концептуальні підходи та визначення поняття «людський капітал». Розглядається проблема «людського капіталу» як найбільш цінного ресурсу суспільства в економічному контексті. Представлено бачення сучасної транформації теорії людського капіталу з урахуванням гуманізації відносин в сучасних економічних процесах, модифікації впливу людського капіталу на економічне зростання, постіндустріальних тенденцій світової економіки.

Біографія автора

M.A. Nalbandian, Національний авіаційний університет

аспірант кафедри бізнес-технологій

Посилання

Большая экономическая энциклопедия. – М.: Эскмо, 2008. – 816 с.

Большой экономический словарь / [ред. А.Н.Азриилян]. - 5-е изд. доп. и перераб. - М.: Институт новой экономики, 2002. – 1280 с.

Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підго-товки / О. А. Грішнова. – К. : Знання, КОО, 2001. – 254 с.

Голікова Н.В. Людський капітал як фактор зростання та розвитку економіки / Н.В. Голікова. – К.: Ін-т НАН України, 2004. – 24 с.

Дятлов С. А. Основи теорії людського капіталу / С. А. Дятлов. – СПб.: Изд-во СПбУЕФ, 1994. – 160 с.

Жиляєв І.Б. Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.І. Ковтунець, М.В. Сьомкін. — К.: НДІ інформатики і права НАПНУ, Інститут вищої освіти НАПНУ, 2015. — 96 с.

Жулина Е.Г. Экономика труда: учебник / Е.Г. Жулина. - М., 2010. – 208 с.

Ілляш О.І. Оцінка розвитку людського капіталу України / О.І. Ілляш // Економіка і регіон. - 2008. - №3(18). – С.141-145.

Ильинский И.В. Человеческий капитал общества: методология познания / И.В.Ильинский // Технология легкой промышленности. - 2011. - № 4. - С. 153-156.

Квитка А. Особенности воспроизводства человеческого капитала в трансформационной экономике / А. Квитка // Бизнес-информ. – 2009. - №11.- С. 127-129.

Каменецкий В. А. Капитал (от простого к сложному) / В. А. Каменецкий, В. П. Патрикеев. – М.: Экономика, 2006. – 573 с.

Капелюшников Р.И. Экономический подход Гэри Беккера к человеческому поведению / Р.И. Капелюшников // США: экономика, политика, идеология. – 1993. — №11. — С. 17-32.

Критский М.М. Человеческий капитал в информационной рыночной экономике / М.М. Критский. - Человеческий капитал в условиях современной трансформации экономики: сб. науч. трудов. – СПб.: СПбГИЭУ, 2000. — С. 6-9.

Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект) / С.А.Єрохін. - К.: Вид-во «Світ знань», 2002. – 528 с.

Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США / Ф. Махлуп. – М.: Прогресс, 1966. – 462 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / Карл Маркс. — Т. 1. Книга 1. Процесс производства капитала. — М.: ОАО "ЦСЭ", 2001. — 800 с.

Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т. Пер. с англ. 11-го изд. Т.2. — М.: Республика, 1992. — 400с. — с.171.

Радионова И. Экономический рост с участием человеческого капитала / И. Радионова // Экономика Украины. - 2009. - №1(558). – С. 19-30.

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное / Давид Рикардо ; пер. с англ. — М.: Эксмо, 2007. — 960 с.

Скоблякова И.В. Циклы воспроизводства человеческого капитала. – М.: «Машиностроение -1», 2006. —–С. 93-94.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А.Смит. – М., 1962. - 83 с.

Петти В. Экономические и статистические работы / В. Петти. – М., Соцэкгиз, 1940. — 324 с.

Чернюк Л.Г. Трансформаційні процеси в економіці України / Л.Г. Чернюк // Збірник наукових праць ВНАУ. – Серія Економічні науки – 2011. - № 1(48). – С. 252-256.

Ушенко Н. В. Науково-методологічні основи державного регулювання відтворення людського капіталу України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.е.н.: 08.00.03 економіка та управління національним господарством / Ушенко На-таля Валентинівна. — К. : НДЕІ Міністерства економіки України, 2008. — 32 с.

Яремко І.Й. Людський потенціал як капітал підприємства: обліковий аспект / І.Й. Яремко // Економіст. – 2004. – № 2. – С. 70–74

Bowen H. R. Investment in Learning. – San Francisco, 1978. – Р. 362

Becker G., Human Capital, A Theoretical and Empirical Analysis, Columbia University Press for the National Bureau of Economic Research, New York, 1964

Becker G.. Human Capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education / G.S. Becker. – 3rded. – Chicago, The University of Chicago Press, 1993. – 390p

Denison E.F. The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before Us, Committee for Economic Development / E.F. Denison. – New York, 1962. – P. 53–67

Investment in Human Capital The American Economic Review, Vol. 51, No. 1, (Mar., 1961), p

Fisher I. The Natura of Capital and income. – London, 1927. – P. 5, 51–52, 68–69

Machlup F. The Economics of information and Human Capital / F. Machlup. – Princeton, 1984

Marshall A. Principles of Economics. London Macmillan, 1965

Mill J. Principles of Political Economy. – L, 1920, р. 450

Taubman P. The Relative Influence of Inheritable and Environmental Factors and the Importance of Intelligence in Earnings Functions. In: Personal Income Distribution. – Amsterdam, 1978. – P. 393

Thurow L. Investment in Learning. San Francisco, 1978.

Schultz Theodore W. Investment in Human Capital / Schultz Theodore W. // The American Economic Review. —– Vol.51 №1 (Mar., 1961).

Yevropejs'ka Rada skhvalyla stratehiiu Yevropa-2020» (2010), Yevrobiuleten', vol. 4, pp. 16

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті