Детермінанти фінансово-економічної кризи в умовах глобалізації.

Автор(и)

  • M.V. Savchenko Донецький національний університет ім. Василя Стуса
  • O.V. Shkurenko Державний університет інфраструктури та технологій

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.3.4

Ключові слова:

криза, морфогенез, економічна біфуркаційність, флуктуація

Анотація

У статті розкрито сутність криз та кризових явищ в розвитку соціальноекономічної системи, охарактеризовано її види, причини та наслідки. Застосовано методи індукції та дедукції (для дослідження категорій «криза», «економічна криза»); методи аналізу, синтезу та порівняльного аналізу (для оцінки трактувань змісту поняття «криза»); метод системного аналізу та узагальнення (для дослідження причин та наслідків економічної кризи) тощо. В статті визначено, що в сучасній науковоекономічній літературі існує велика кількість суперечливих поглядів щодо визначення змісту поняття «криза». Обґрунтовані три основні наукові напрямки визначення поняття «криза», «економічна криза»: криза виконує руйнівну функцію, що призводить до загрози життєздатності системи; криза руйнує, що призводить до подальшого розвитку і переходу до іншого якісно нового стану існування; криза є порушенням рівноваги. Визначено, що виділяють два різновиди економічної кризи: фінансова криза; енергетична криза. Сформульовано етапи характерних проявів кризи в економіці України: етап морфогенезу національної соціально-економічної системи (НСЕС) (1991-1995 рр); етап економічної біфуркаційності НСЕС (1996-2002 рр.); етап економічних флуктуацій в ендогенній моделі зростання НСЕС (2003-2008 рр.); етап економічного падіння (2009- донині). Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку рекомендацій щодо формування механізму антикризового управління, спрямованого на уникнення та запобігання кризових фаз з метою мінімізації негативних наслідків.

Біографії авторів

M.V. Savchenko, Донецький національний університет ім. Василя Стуса

д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин

O.V. Shkurenko, Державний університет інфраструктури та технологій

к.е.н., доцент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій

Посилання

Rosenthal, U. and B. (1991) ‘Simulation – oriented scenarios’, U. Rosenthal and B. Pijnenburg (edc), Crisis Management and Decision Making: Simulation Oriented Scenarios. Dordrecht . Kluwer, P. 3.

Barton, L. (1993) Crisis in organizations: Managing and Communicating in the Heat of Chaos. Cincinnati , Ohio: South-Western. – P. 2.

Forgue, B. Nouvelles approaches de la gestion des crises / B. Forgue // Rev francaise de gestion. Paris. 1996. № 108. – P. 72-73.

Дацюк, І. В. Сутнісна характеристика кризи підприємств./ І. В. Дацюк //Технологія і техніка друкарства. – 2010. – № 2(28). – С. 165-170.

Василенко, В.О. Антикризове управління підприємством: навч. посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 507 с. – С. 12.

Балдин, К.В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень: учеб . пособие / К.В. Балдин, В.С. Зверев, А.В. Рукосуев. – 2-е изд.– М.: Издательсько-торговая корпорация «Дашко и Ко», 2007. – 280 с. – С. 19.

Вишневська, О.В. Механізми анти кризового управління підприємством / О.В. Вишневська // Менеджмент в Росії і за кордоном. - 2007. - № 3. - С. 105 - 113.

Чернявський, А.Д. Антикризове управління підприємством: навч. посібник / А.Д. Чернявський. – К.: МАУП, 2006. – 256 с. – С.4

Іванюта, С.М. Антикризове управління: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. – С. 283.

Бурий, С.А. Антикризове управління та управлінські рішення – проблеми підприємств малого бізнесу: монографія / С.А. Бурий, Д.С. Мацеха. – Хмельницький: ТОВ «Тріада-М», 2006. – 93 с. – С. 19.

Тлумачний словник. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua.

Штангрет, А.М. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. А.М. Штангрет, О.І. Копилюк.– К.: Знання, 2007. – 335 с. – С. 52.

Есакова, А.М. Место антикризисного управления в общей стратегии фирмы. Проблемы и опыт антикризисного управления / А.М. Есакова // Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции. – Пенза , 2001. – С. 37-40.

Лігоненко, Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій: монографія / Л.О. Лігоненко. – К.: Наукова думка, 2000. – 390 с.

Экономический словарь / [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://vseslova.com.ua/word/Экономические_кризисы-124634

Дацюк, І. В. Сутнісна характеристика кризи підприємств./ І. В. Дацюк //Технологія і техніка друкарства. – 2010. – № 2(28). – С. 165-170.

Там же

Галушко, О.І. Проблемы эффективного функционирования предприятий в современных условиях: материалы Всеукраинской научно-практич. конференции / О.І. Галушко. – Севастополь: СевНТУ. – 2003. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sevntu.com.ua/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.Современний економічний словник. 5-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-му, 2007/

ВВП Украины по годам (1991-2017). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://worldtable.info/yekonomika/tablica-vvp-ukrainy-po-godam-1991-2016.html.

Подлєсна В.Г. / Особливості сучасної соціально-економічної кризи в Україні та основні орієнтири її подолання / В.Г. Подлєсна // Науковий журнал «Економіка України». – 2015. – 6 (643). – С. 74-81.

Мельник Т.О. Економіка України в період незалежності: втрати, прорахунки і перспективи розвитку / Т.О. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8 (134). – С. 42-49.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті