Формування іміджу регіону в умовах розвитку туристичних кластерів.

Автор(и)

  • S. V. Kolyadenko Вінницький національний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.3.2

Ключові слова:

регіон, територія, імідж, туристичний кластер, туристична сфера, територіальний маркетинг, кластерний підхід, інноваційна модель, конкурентоспроможність, інтеграція

Анотація

Предметом дослідження є імідж регіону як результат функціонування туристичних кластерів. Метою статті є обґрунтування особливостей формування іміджу регіону в умовах створення та активізації туристичних кластерів. Методичну базу дослідження складають методи логічних узагальнень, дедукція, індукція, проведення аналогій, комплексний та системний аналіз, метод порівнянь.

В статті комплексно досліджено вплив кластеризації туристичної сфери на формування регіонального іміджу. Виявлені відмінні особливості туристичних кластерів, їх роль в розвитку територій. Проаналізована структура кластеру, встановлені його основні компоненти. Наведено світовий досвід формування туристичних кластерів, а також стан України в цій сфері. Встановлено, що в Україні процес впровадження кластерної моделі організації господарської діяльності знаходиться у стадії становлення. Виявлено напрями поширення процесів кластеризації через просування іміджу території. Доведено, що туристичний кластер виступає каталізатором регіональної інтеграції, популяризації цінностей та відіграє важливу роль у формуванні національної самосвідомості. Обґрунтовано, що через кластерні технології формується єдине комплексне уявлення про регіон, яке за допомогою інструментів територіального маркетингу трансформується в імідж. Виокремлено особливу роль туристичних кластерів для розвитку малого та середнього бізнесу, а саме зниження бар’єрів виходу на ринки збуту продукції і поставок сировини та матеріалів, робочої сили, розвиток ділової активності. Імідж кластера переноситься зовнішніми по відношенню до кластеру партнерами і на окремі підприємства.

Сферою застосування результатів дослідження є державне та регіональне управління в контексті формування та просування позитивного іміджу територіальних структур. У якості перспективних напрямів подальших досліджень виділено розробку засобів діагностики регіонального іміджу, імплементацію світового досвіду формування туристичних кластерів та створення інноваційних структур управління туристичним бізнесом.

Біографія автора

S. V. Kolyadenko, Вінницький національний аграрний університет

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики

Посилання

Поліщук В. Л. Формування іміджу регіону як івентивної туристичної дестинації [Текст] / В. Л. Поліщук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 1 (16). – С. 39-46.

Беспала О.А. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туристичного ринку в Україні [Текст] / О.А. Беспала // Економіка: реалії часу. – №6 (34). – 2017. – С. 9-17.

Оболенцева Л.В. Проблеми та перспективи формування туристського іміджу України як важливої складової розвитку туризму та економіки держави [Текст]/ Оболенцева Л. В., Александрова С. А., Петренко К. О. // Международный научный журнал. – № 1. – 2016. – С. 72-76.

Тищенко О.М. Особливості туристських кластерів як синтетичних утворень / О. М. Тищенко, Н.Б. Петрова // Проблеми економіки. – № 3. – 2009. – С. 24-30.

Маслиган О. О. Зарубіжний досвід кластеризації сфери рекреації та туризму [Текст] / О. О. Маслиган, М. В. Дичка // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Економіка. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2012. – Вип. 2 (36). – С. 260-266.

Стоцький О. Кластери у світовій індустрії туризму [Текст] / О. Стоцький // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Економіка України в умовах глобалізації і регіоналізації» (м. Тернопіль, 3-4 квітня 2014 р.). Тернопіль: ТНЕУ, 2014. –C. 289-292.

Сильванская Г. Н. Кластерный подход к позиционированию в туризме [Текст] / Г. Н. Сильванская, А. В. Попович // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем. – № 1 (20). – 2013. – С. 159-180.

Кальченко О. М. Кластеризація в туристичній галузі [Електронний ресурс] / О.М. Кальченко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/ Vcndtu/Ekon/2009_39/22.htm

Левицька І. В. Розвиток туристсько-рекреаційного потенціалу регіону як основа формування туристичного кластера [Текст] / І. В. Левицька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Випуск 9. – 2016. – С. 92-96.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті