Пріоритети розвитку системи знань українського регіонального менеджменту: ділове середовище.

Автор(и)

  • O. Finagina Черкаський державний технологічний університет
  • O. Zakharova Черкаський державний технологічний університет
  • A. Surai Черкаський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.2.13

Ключові слова:

ділове середовище, регіон, регіональний менеджмент, розвиток, система знань

Анотація

Форсування розвитку ділового середовища регіону потребує розуміння методології цього процесу, досконалого визначення і обґрунтування понятійно-категорійного апарату. У дослідженні визначено рівні функціонування ділового середовища як інформаційного відображення комплексного розвитку просторових систем. Визначена роль ділового середовища як інституту визнання й закріплення змін у суспільстві, орієнтованих на гармонізацію економічних і соціальних інтересів регіону, виокремлено ключові інтереси: економічні, геополітичні, інформаційно-комунікаційні, соціокультурні, екологічні, правові, інституційні.

Систематизовано моделі розвитку економіки (країни, регіону) на основі визначення та цільового механізму регулювання ділового середовища. Доведена необхідність залучення дієвого мотиваційного апарату в процесі побудови унікальної вітчизняної моделі ділового середовища регіону, до складу якого мають бути включеними такі важелі, як фіскальний, інфраструктурний, кластероутворюючий, інноваційно-освітній, соціалізаційний, експортоорієнтований тощо. Конкретизовано основні процеси розвитку та змін ділового середовища з позицій складності систем, дії законів інтеграції і синергії, перетворень на рівнях зовнішнього і внутрішнього середовищ. Визначено перспективні напрями досліджень ділового середовища на рівні регіонів і регіонального менеджменту: аналіз конфліктів і проблем; дисбаланс механізмів розвитку та інтересів стейкхолдерів ділового середовища регіону; розробка дієвого прототипу ділового середовища регіону, методики комплексної оцінки ділового середовища; визначення можливостей трансформаційного перенесення успішного досвіду.

Біографії авторів

O. Finagina, Черкаський державний технологічний університет

д.е.н., проф.

O. Zakharova, Черкаський державний технологічний університет

д.е.н., проф.

A. Surai, Черкаський державний технологічний університет

к.е.н., доц.

Посилання

Хайек, Фридрих Август фон. Дорога к рабству. − М.: Астрель, 2012. − 320 с.

Солодилова Н.З., Маликов Р.И., Гришин К.Е. Потенциал развития и факторы ограничения региональной деловой среды // Экономика региона. 2015. Ч. 2. С. 137-147.

Манн Р. В. Теоретико-методологічні засади розвитку регіонального менеджменту: особливості, проблеми, перспективи [моногр.] /Р. В. Манн. – Донецьк: «ВІК», − 2013. – 382 с.

Набока О. В. Україна та виклики сучасного глобального капіталізму.// «Гілея (науковий вісник)»: Збірник наукових праць.- К. - 2008. – Вип. 14. − С. 136 – 138.

Коваленко Н. П. О применении моделей менеджмента к исследованию процессов изменений /Н. П. Коваленко, И. Н. Коваленко// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. − 2016. − Вип. 18. − С. 4-8.

Мельник М. І. Теоретико-методологічні підходи дослідження бізнес-середовища // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Структурна трансформація територіальних суспільних систем (Зб. наук. пр.). Вип. 5 (67) / Редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Є.І. Бойко. – Львів: НАН України. Ін-т регіональних досліджень. − 2007. – С. 423- 436.

Мартінович В. Г. Конценптуальні підходи до вирішення проблемних питань розвитку інформаційного потенціалу регіону /В. Г. Марітнович// Вісник економіки транспорту і промисловості (зб. наук.-практич. статей). − Вип. 42 (спецвип.). − Харків: УкрДАЗТ, 2013. – С. 238-242.

Шкарлет С.М. Інкорпорація домінант інформаційної економіки до механізму забезпечення сталого розвитку держави // Соціальноекономічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2014. – Т. 1. – № 13 (02). – С. 45–53.

Щорічна оцінка ділового клімату 2016. [Електрoнний ресурс]. – Режим дoступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2225568-v-ukraini-dodalosa-dilovogo-optimizmudoslidzenna.html

Перспективы Японии в XXI веке: специфика Японии и её культуры [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inance.ru/2016/09/japan/.

Сурай А. С. Банк чистих моделей ділового середовища: теоретичні і методичні засади /А. С. Сурай// Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету. − Вип. 43 − Ч. 1. − Серія «Економічні науки». − Черкаси: ЧДТУ. − 2016. – С. 86-95.

Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань. – К., 1999. – С. 63.

Wallerstein I. M. Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World – System. Cambridge, England: Cambridge University Press, 2001. –Р. 202.

Климовицька, Г.Ю. Регіональні особливості інформаційно-аналітичного забезпечення управління підприємництвом [Текст] // Актуальні проблеми економіки. – К.: НАУ, 2005. – № 2(32). – C. 172-176.

Подаряща О.І. Особливості соціокультурного контенту соціальних комунікацій. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. – Рівне. – 2016. – С.34.

Парфьонов І. Суть та природа поняття «екологічний інтерес» в системі державного регулювання регіонального розвитку. – 2013. – С.116-120.

Єрьоменко.Г. Сутність інтересу у цивільно-правовому контексті. Публiчне право № 2 (14). –2014. – С.234-241

Жаліло Я. Еволюція чинників дієвості економічної політики держави та інституційна криза в Україні /Я. Жаліло//Економічна теорія. − 2015. − №2. − С. 5-18

Фінагіна О.В. Ринкова трансформація в регіоні: особливості розвитку та діагностування: монографія /О.В. Фінагіна // НАН України, Ін-т економікоправ. досліджень. − Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд».

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті