Формування кластерних моделей національних економік на засадах стимулювання регіонального розвитку.

Автор(и)

  • L. Pankova Черкаський державний технологічний університет
  • T. Potapenko Черкаський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.2.6

Ключові слова:

кластери, процеси кластеризації, кластерна теорія, кластерні моделі національних економік

Анотація

У статті розглянуто фундаментальні напрями теорії регіональної економіки та регіонального менеджменту, що стали підґрунтям розвитку кластреної теорії. Надано авторське визначення кластерної моделі розвитку національної економіки, обґрунтовано вимоги до ефективної державної регіональної політики. Наведено схему формування кластерної моделі національної економіки, який визначає ефективний курс розвитку кластерних моделей національної економіки. Доведено, що формування кластерів шляхом інтегрування регіонів та консолідації галузей дозволить прискорити процес впровадження нових організаційних форм інтеграції та кооперації суб'єктів господарювання, які здійснюють різні види економічної діяльності. Визначено, що активізація інтеграційних процесів буде сприяти зростанню інноваційної активності і нарощування експортного потенціалу, що в кінцевому підсумку дозволить підвищити рівень конкурентоспроможності національної економіки. Сформульовано ряд стратегічних задач, які держава та наукова спільнота повинні вирішити на шляху побудови ефективної кластерної моделі національної економіки.

Біографії авторів

L. Pankova, Черкаський державний технологічний університет

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування

T. Potapenko, Черкаський державний технологічний університет

здобувач кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування

Посилання

Кластерні об'єднання: міжнародний досвід та українські реалії / М. Войнаренко, А. Береза // Економіст. - 2013. - № 10. - С. 27-30

Пилипенко И. В. Принципиальные различия в концепции промышленных кластеров и территориально-производственных комплексов. // Вестник Московского Университета. Серия 5. География. – 2004, №5. – С. 3-9.

Мельников Р. М. Проблемы теории и практики государственного регулирования экономического развития регионов: Монография. – М.: Изд-во РАГС, 2006. – 209 с.

Глух Н. А. Институционально-социологическая традиция во Франции. Ф. Перру История экономических учений: (современный этап). Под ред. А. Г. Худокормова. М.: Инфра-М. 1998. – 733 c.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/03.php

Корчагина, Н. А. Кластерная политика – технология повышения эффективности управления компаниями [Текст] : монография / Н. А. Корчагина. –Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2009. – 117 с.

Портер Майкл Конкуренция: Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. — 608 с.

Smorodinskaja N. (2013) “Regional Innovation Clusters: Global Guidelines and Russian Realities”, [Online], available at:http://regconf.hse.ru/uploads/ede481990d3d34e296401e66fdf53518aa7e6ce6.pdf

Synopsis of Policy Options for Creating a Supportive Environment for Innovative Development. ECE/CECI/2008/3, Geneva, 9 September 2008

Гулак Д.В. Розвиток електроенергетичного ринку України на засадах регіональної кластеризації: монографія. Черкаси: видавець Пономаренко Р.В., 2018. – 286 с.

Оскольський В. Кластеризація – вагомий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України. Економіка України. 2014. № 11. С. 4–16.

Solvell O., Lindqvist G., Ketels Ch. The Cluster Initiative Greenbook. The Competitiveness Institute / VINNOVA, Gothenburg, 2003.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті