Управління ліквідністю банку в умовах переходу до нових стандартів Базеля III.

Автор(и)

  • O. O. Rudenok Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • V. V. Volkova Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

ліквідність, ліквідність банку, аналіз ліквідності, оцінка ліквідності, управління ліквідністю банків, Базель III

Анотація

В статті доведено, що забезпечення ліквідності є пріоритетним завданням будьякого банку, оскільки від її стану залежить платоспроможність, фінансові результати діяльності, стабільність, надійність і рівень довіри економічних суб’єктів до установ банківської системи країні. За результатами дослідження уточнено визначення поняття «ліквідність банку», дана оцінка стану ліквідності банків України за останні шість років; виокремлено і систематизовано фактори впливу на стан ліквідності банків за окремими ознаками і охарактеризовано їх прояв в банківській системі країни; здійснено порівняльну характеристику нормативів ліквідності НБУ та стандартів ліквідності згідно Базеля III; доведено, що передбачені Базелем ІІІ стандарти ліквідності банків в більшій мірі, ніж в Україні, спрямовані на забезпечення фінансової сталості як кожного окремого банку, так і банківської системи країни в цілому; за допомогою статистичного пакету EViews відібрано найбільш впливові фактори на ліквідність банку, побудовано економіко-математичну модель та визначено як саме відібрані чинники впливають на загальний рівень ліквідності; доведено, що модель можна використовувати для подальшого аналізу та прогнозу.

Біографії авторів

O. O. Rudenok, Донецький національний університет імені Василя Стуса

студентка 2 курсу магістратури

V. V. Volkova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Волкова Н.І. Теоретические аспекты сущности финансово-экономического механизма управления капитализацией банков / Н.І. Волкова, В.В. Волкова, О.М. Чорна // Вісник Житомирського державного технологічного університету: економічні науки, 2011. - 2 (56). - Ч. 2. - С. 200-203 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/762/1/200.pdf

Єпіфанов А. О. Операції комерційних банків: навч. посіб. [Текст] / А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. – Суми : Університетська книга, 2007. – 522 с.

Ліквідність банківської системи України: Науково-аналітичні матеріали [Текст] / Вип. 12 / В.І. Міщенко, А.В. Сомик та ін. – К.; Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2008. – 180 с.

Бурденко І. М. Фінансовий механізм управління ліквідністю банку [Текст]: монографія / [І. М.Бурденко, Є.Є.Дмитрієв, Ю.С.Ребрик, Ю.С.Серпенінова]; за заг. ред. Ю.С.Серпенінової. –Суми : Університетська книга. - 2011.–136 с.

Коваленко В.В. Обґрунтування стратегії управління ліквідністю банківської установи [Текст] / В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва // Українська академія банківської справи НБУ. – 2006. – С. 112-119.

Євенко Т. І. Управління ліквідністю банківських установ [Текст] / Євенко Т. І. // Економічний часопис-XXI. – 2013. – С. 27-30.

Хоружий Д. Cучасні тенденції впровадження положень Базеля ІІІ [Текст] / Д. Хоружий // Вісник Національного банку України. – 2015. – С. 60-65.

Вожжов С.В. Економічна сутність банківської ліквідності / С.В. Вожжов, О.С Злагодух // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 109/2010. Серія: Економіка і фінанси. - Севастополь, 2010. - С. 14-19.

Показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593

Г.Т. Карчева Удосконалення регулювання ліквідності на основі нових стандартів Базельського комітету [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/2744/1/Karcheva%20G.pdf

Basel III: international regulatory framework [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm?m=3%7C14%7C572

Постанова НБУ Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. - №368. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01

Гурський Д. Ю. Перспективи коефіцієнтного аналізу як засобу оцінки ліквідності банківської системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knutd.com.ua/publications/pdf/Visnyk/2015-2/74-83.pdf УДК 658.012.23

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті