Облікова політика бюджетних установ: сучасний стан та перспективи.

Автор(и)

  • L.L. Gevlych Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Yа.M. Vasylieva Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

облікова політика, бюджетна установа, бюджетний облік, положення стандарт бухгалтерського обліку, наказ

Анотація

Сучасний стан вітчизняної економіки потребує ініціалізації усіх резервів, у тому числі, застосування інструменту облікової політики як засобу підвищення ефективності організації бюджетного обліку. Метою дослідження є ідентифікація особливостей формування облікової політики бюджетних установ з точки зору виявлення проблем та шляхів їх вирішення. У роботі розглянуто: визначення дефініції облікової політики за міжнародними та національними вимогами організації обліку у державному секторі, роль облікової політики при створенні ефективної інформаційної системи суб’єкта господарювання, склад чинників, що приймаються до уваги при ідентифікації елементів облікової політики, причини внесення змін в облікову політику, структура наказу про облікову політику. На основі детального аналізу сутності елементів облікової політики бюджетної установи зроблені висновки щодо її сучасного стану. Виокремлені етапи процесу розробки облікової політики суб’єкту державного сектора. За результатами дослідження сформульовані висновки, ідентифіковані наявні проблеми, визначені шляхи їх вирішення.

Біографії авторів

L.L. Gevlych, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Yа.M. Vasylieva, Донецький національний університет імені Василя Стуса

студент

Посилання

Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки: Постанова Кабінету міністрів України від 16.01.2007 р. № 64. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/34-2007- %D0%BF2.

Гевлич Л. Л. Наявні результати та перспективи подальшого реформування вітчизняного бюджетного обліку / Л. Л. Гевлич, І. Г. Гевлич // Финансы, учет, банки. – 2014. - Вып. 1 (20). – С. 85–92.

Писаренко Т.М. Особливості організації обліку у бюджетних установах / Т. М. Писаренко // Економічні науки. Серія: Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(2). - С. 193-202.

Бухгалтерский облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами : у 2 т. / за ред. Л.Г. Ловинської. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – Т. 1 : Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів / Л.Г. Ловінська, Н.І. Сушко, С.В. Свірко та ін. – 2013. – 568 с.

Кудіна І. О. Формування облікової політики бюджетних установ: організаційно-методичний аспект / І. О. Кудіна, О. О. Гладчук // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2013. - Вип. 26. - С. 269-275

Писарчук О. В. Особливості формування облікової політики бюджетних установ / О. В.Писарчук, I. B. Ковальова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2010. - Вип. 18(2). - С. 189-195

Писарчук О. В. Послідовність формування облікової політики бюджетної установи / О. В.Писарчук, С. В. Жулій // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2011. - Вип. 20(1). - С. 199-204.

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ за станом на 01.04.2018 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV станом на 01.04.2018. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua.

Подання фінансових звітів: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку в державному секторі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Documents%20and%20Settings/1/Мои%20документы/1-.pdf.

НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2009 р. № 1541 станом на 01.04.2018. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11.

Гевлич Л. Л. Застосування облікової політики як засобу підвищення ефективності бюджетного обліку / Л. Л. Гевлич // Финансы, учет, банки. - 2012. - Вып. 1 (18). – С. 42– 49.

Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору: затверджені Наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/metod-recomendacii-buhobliku-subjektivderjavnogo-sektoru/metodichni-rekomendatsiyi-shchodo-oblikovoyi-politiki/.

НП(С)БОДС 123 «Запаси»: наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202 станом на 01.04.2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1019-10.

Черкашина Т.В. Організація облікової політики у бюджетних установах за новими стандартами державного сектору / Т.В. Черкашина // Економічні науки: Зб. наук. пр. Серія: Облік і фінанси. – Луцьк, 2015. Вип. 12 (45), Ч. 2. – С. 261 – 270.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору: наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 11. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/metod-recomendaciibuhobliku-subjektiv-derjavnogo-sektoru/metod-recomendacii-buhobliku-zapasiv/.

Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання: наказ Державного казначейства України від 18.12.2000 р. № 130. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0962-00.

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14.

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами: наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. № 1219. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16.

НП(С)БОДС 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок»: наказ Міністерства фінансів України від 242.12.2010 р. № 16292 станом на 01.04.2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті