Інноваційна праця та її інтелектуалізація як стратегічні вектори становлення нової економіки.

Автор(и)

  • A. M. Kolot ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
  • O.O. Herasymenko ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Ключові слова:

нова економіка, інтелектуалізація, інноваційна праця, компоненти інноваційної праці, особливості інноваційної праці

Анотація

Викладено авторське бачення теоретичного конструкту інноваційної праці. Феномен праці в контексті її інтелектуалізації розглядається дуально – як процес і як ресурс. Визначено особливості інноваційної праці як праці постіндустріального типу. Окреслено коло нових можливостей та нових загроз для трудової діяльності людини в новій економіці.

Біографії авторів

A. M. Kolot, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

д-р екон. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи

O.O. Herasymenko, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

Посилання

Бауман З. Индивидуализированное общество / З. Бауман. — М. : Логос. 2002. — С. 28–29.

Бондар І. К. Інтелектуалізація людського капіталу : монографія / І. К. Бондар, О. П. Сологуб, Л. І. Антошкіна, В. Я. Бідак, Л. М. Ільїч, І. І. Кичко. — К. : Корпор, 2008. — 264 c.

Василик А. В. Інтелектуалізація трудової діяльності в контексті формування та розвитку інтелектуального капіталу: автореф. дис.. канд. екон. наук: спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / А. В. Василик. — К., 2009. — 24 с.

Герасименко О. О. Інноваційна праця: особливості змісту та соціальноекономічної форми / О. О. Герасименко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. унт ім. В. Гетьмана»; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. — Вип. 20. — С. 210–219.

Герасименко О. О. Управління працею в умовах становлення нової економіки: підходи та механізми / Герасименко О. О. // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; голова редкол. А. М. Колот. — 2012. — № 2(4). — С. 154–160.

Друкер П. Рождение новой организации / Управление знаниями. Сборник статей (Серия "Классика Harvard Business Review"), М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — С. 9–26.

Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М.: Book Chamber International, 1992. — 200 с.

Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К.: КНЕУ, 2009. — 711 с.

Закон України „Про інноваційну діяльність” від 04.07.2002 № 40-IV, ст. 1. — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/40-15.

Колот А. М. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань / А. М. Колот // Економічна теорія. — 2007. — № 2. — С. 3–13.

Колот А. М. Розвиток наук про працю та соціально-трудові відносини на засадах міждисциплінарності / А. М. Колот // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. — 2014. — № 2. — С. 7–25.

Колот А. Розвиток науки про працю і соціально-трудові відносини та її роль у переформатизації та формуванні сучасного економічного мислення / А. Колот // Україна: аспекти праці. — 2012. — № 6. — С. 3–10.

Колот А. М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тен- денції розвитку : монографія / А. М. Колот. — К. : КНЕУ, 2010. — 251 c.

Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: монографія. — К.: КНЕУ, 2005. — 230 с.

Кохан В. П. Види суб’єктів інноваційної праці та правові механізми забезпечення їх діяльності за законодавством України / В. П. Кохан // Право та інновації. — 2014. — № 1–2. — С. 95–101.

Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку (кол. моногр.) / за ред. Е. М. Лібанової; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. — К., 2016. — 328 с.

Петрова І. Ринок інноваційної праці: тенденції формування в Україні / І. Петрова // Україна: аспекти праці. — 2013. — № 5. — С. 3–7.

Семикіна М. В. Інноваційна праця: діагностика проблем, важелі активізації : монографія / М. В. Семикіна, С. Р. Пасєка, Л. А. Коваль, Л. Д. Збаржевецька; ред.: М. В. Семикіна; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Черкаси : МАКЛАУТ, 2012. — 319 c.

Ситник Й. С. Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств : концепція, системний моніторинг та моделювання : монографія / Й. С. Ситник — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 380 c.

Фабричнов С. А. Экономическая теория информационного труда. — М.: День серебра, 2000. — 288 с.

Флорида Р. Креативный класс : люди, которые меняют будущее / Р. Флорида ; пер. с англ. — М. : Классика-ХХІ, 2011. — 430 с.

Шваб К. Четвертая промышленная революция / К. Шваб. — М. : Изд-во «Э», 2017. — 208 с.

Шкурупій О. В. Конкурентоспроможне функціонування національної економіки на основі чинників інтелектуально-інноваційного розвитку : монографія /О. В. Шкурупій, Н. Г. Базавлук; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", Укоопспілка. — Полтава : ПУЕТ, 2016. — 247 c.

Щербатюк А. І. Інноваційна праця в розрізі життєвого циклу інновацій / А. І. Щербатюк // Економіка. Менеджмент. Підприємництво : зб. наук. пр. — 2013. — 25 (II). — С. 127–133.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті