Аналітична компонента фінансового планування суб’єктів господарювання.

Автор(и)

  • E. Ionin Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • A. Bespalova Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

фінансове планування, бюджетування, грошові потоки, дебіторська та кредиторська заборгованість, ліквідність, платоспроможність, ринкова вартість, прибуток

Анотація

Розглянуто функціональні можливості аналітичного інструментарію як обов’язкової компоненти фінансового планування в умовах реалізації тактичних і стратегічних цілей в системі фінансового менеджменту. Особлива увага приділяється бюджетуванню грошових потоків на основі коригування показників дебіторської та кредиторської заборгованості, коефіцієнтів їх оборотності з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності і національних стандартів бухгалтерського обліку. Досліджено ступінь впливу зміни виручки від реалізації на тривалість обороту оборотних активів.

Значення чистого грошового потоку у фінансовому плануванні досліджується у взаємозв’язку з ліквідністю та платоспроможністю суб’єкта господарювання, як передумова максимізації ринкової вартості. Досліджено можливість використання показника витрати на одну грошову одиницю продукції для формування плану доходів і витрат, для проведення його факторного аналізу, а також аналізу рентабельності продажу за рахунок рентабельності окремих виробів та їх структури.

Це дає можливість точніше планувати цілу низку показників, цільових орієнтирів фінансового планування, сконцентрувати увагу на можливому пошуку резервів підвищення ефективності роботи.

Біографії авторів

E. Ionin, Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту

A. Bespalova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи

Посилання

Бригхем Ю. Ф. Энциклопедия финансового менеджмента/ Ю. Ф. Бригхем; сокр. пер. с англ.: А. А. Арзуманова, С. В. Власенко, В. Д. Медвинской и др.– М.: РАГС, 2007. – 815 с.

Маршалл Джон Ф. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям: пер. с англ. / Джон Ф. Маршалл, Випул К. Бансал. – М.: ИНФРА – М. 1998. – 784 с.

Бухгалтерский анализ / Пер. с англ. С.М. Тимачева; под ред. М.А. Гольцберга, Л.М. Хасан-Бек. – К.: Торгово–издательское бюро ВНV, 1993. – 427 с.

Коупленд Т. Стоимость компаний: Оценка и управление / Т. Коупленд, Т. Коллер, Д. Мурин; пер. с англ. Н. Н. Барышникова. – М.: Олимп-Бизнес, 2000. – 576 с.

Брейли Р. Принципы корпоративных финансов /Ричард Брейли, Стюарт Майерс; пер. с англ., науч. ред. Н. Н. Барышниковой. – М.: Олимп-Бизнес, 1997. – 977 с.

Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия /И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2004. – 776 с.

Іонін Є.Є. Фінансова аналітика сучасного бізнесу: [монографія]/ Є.Є. Іонін, М.М. Овчинникова. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 304 с.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 /Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті