Професійна освіта в Україні: проблеми та перспективи розвитку в системі кадрової політики держави.

Автор(и)

  • O. Doronina Донецький національний університет (м.Вінниця)

Ключові слова:

професійна освіта, ринок праці, державна кадрова політика

Анотація

Статтю присвячено вивченню проблем та перспектив розвитку професійної освіти в Україні в системі державної кадрової політики. Зазначено, що системна зміна ролі освіти в житті суспільства характеризується глобалізацією освітнього простору, зростанням попиту на вищу освіту, появою суспільства знань та значною зміною ролі та функцій університетів у суспільстві.

Встановлено, що формування кадрового потенціалу в Україні відбувається переважно у вищих навчальних закладах. Для вітчизняної системи професійної освіти характерним є переважання кількості ПТНЗ над ВНЗ на фоні загальної тенденції зменшення їх кількості останніми роками. При цьому, кількість випускників ВНЗ більше, ніж у двічі перевищує кількість кваліфікованих робітників, випущених ПТНЗ.

Визначено основні проблеми розвитку професійної освіти в Україні та напрями її реформування серед яких особлива роль відводиться практичній спрямованості вищої освіти та її орієнтації на перспективні потреби ринку праці, розробці реально діючого механізму тристоронньої взаємодії держави, роботодавців та навчальних закладів щодо підготовки інноваційноорієнтованого працівника, удосконаленню управління системою професійної освіти в Україні.

Біографія автора

O. Doronina, Донецький національний університет (м.Вінниця)

д.е.н., професор кафедри «Управління персоналом та економіка праці»

Посилання

Астахова К.В. Розвиток інститутів освітньої сфери у трансформаційній економіці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец.: 08.00.01 / К.В. Астахова. – Х., 2007. ‒ 24 с.

Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп. / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, Ю.П. Сурміна (кер. проекту). – К. : НАДУ, 2012. – 72 с.

Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2013. – Фонд «Ефективне управління», 2013. – 234 с.

Основные тенденции развития высшего образования: глобальные и болонские измерения / под научной редакцией В.И. Байденко. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. – 352 с.

Парсяк К. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг у контексті управління їхньою якістю / К. Парсяк // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 2. – С. 125–129.

Попова Ю. М. Впровадження компетентісного підходу у систему вищої освіти / Ю. М. Попова, Т. М. Коваленко // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». – 2012. – Вип. 227. – С. 331–338.

Сіверська Л.Б. Реалізація концепції гідної праці в України через дотримання міжнародних стандартів праці / Л.Б. Сіверська // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2009. – № 3 (6). – С. 182–185.

Тенденции в современном образовании в мире [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.csu.ru.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті