Державно-приватне партнерство у сфері професійно-технічної та вищої освіти.

Автор(и)

  • O. Moskvichova Донецький національний університет (м. Вінниця)

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, держава, приватний бізнес, професійно-технічна освіта, вища освіта, соціальна відповідальність, гранти

Анотація

У статті розглядаються питання державно-приватного партнерства (ДПП) в сфері професійно-технічної та вищої освіти. Обґрунтовано можливості і ефективності запровадження механізмів ДПП в даній сфері задля вирішення її нагальних проблем та прискорення реформування. Проаналізовано стан співпраці між державних сектором, приватним бізнесом та вищими навчальними закладами, а також враховано вплив такої взаємодії на суспільство. Проведено оцінку перспектив застосування основних механізмів ДПП в сфері професійно-технічної та вищої освіти. Розглянуто перешкоди, які заважають реалізації зазначених механізмів. Окреслені основні напрямки ДПП в сфері вищої освіти. Зазначено, що розвиток технопарків, ресурсних центрів та інше передбачає ДПП в галузі наукових досліджень, дослідно-конструкторських розробок або інших науково-технічних досягнень для створення інноваційної продукції, удосконалення технологічних процесів тощо. Більш докладно розглянуто соціальне партнерство між бізнесом, державою й освітніми закладами, що не є економічною формою співпраці, а також грантове фінансування. Зроблено висновок, що впровадження ДПП в сфері професійно-технічної та вищої освіти в Україні є можливим і ефективно зможе вирішити нагальні проблеми в даній галузі та прискорить її реформування.

Біографія автора

O. Moskvichova, Донецький національний університет (м. Вінниця)

к.е.н., провідний інженер, економічний факультет

Посилання

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 № 928-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Державно-приватне партнерство в системі регулювання економіки: монографія/ [Єфименко Т.І., Черевиков Є.Л., Павлюк К.В. та ін.]; за заг. ред. чл.-кор. НАНУ Т.І. Єфименко; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 372 с.: табл., рис.

Москвічова О.С. Державно-приватне партнерство в Україні: проблеми розвитку / Олена Сергіївна Москвічова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Випуск 13. Частина 3. – с. 50 – 52.

Latham, Michael. Public-Private Partnerships in Education [Електронний ресурс] / Michael Latham, March 2010, EdInvest. – Режим доступу: http://www.ifc.org/ifcext/edinvest.nsf/Content/Resources.

Економічна історія України. Історико-економічне дослідження: в 2-х т. / [ред. рада: В.М. Литвин (голова), Г.В. Боряк, В.М. Геєць та ін.; відп. ред. В.А.Смолій; авт. кол.: Т.А. Балабушевич, В.Д.Баран, В.К.Баран та ін.]; НАН України, Ін-т історії України. – К. : Ніка-Центр, 2011. – Т.1. – 696 с.

Государственно-частное партнерство в образовании: [сборник] / Научные редакторы О.П. Молчанова, А.Я. Лившин. – М. : КДУ, 2009. – 242 с.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням» від 22.08.1996р. № 992 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/992-96-%D0%BF.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2010 № 2404-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті