Корпоративні фінанси: сутність і особливості розвитку в сучасних умовах.

Автор(и)

  • V. Rudenko Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ

Ключові слова:

корпорація, корпоративне підприємство, фінанси, корпоративні фінанси, фінанси підприємств, корпоративне управління, фінансові ресурси

Анотація

У статті з урахуванням зарубіжної практики та позицій вітчизняного законодавства й науковців розглянуто сутність понять «корпорація» і «корпоративне підприємство». Узагальнено основні ознаки корпоративних підприємств: наявність статусу юридичної особи; комерційна мета функціонування; колективна власність з розподілом на частки засновників (учасників) у статутному капіталі; обмежена відповідальність з розподілом на частки засновників (учасників) у статутному капіталі, відокремлення прав власності від функцій безпосереднього управління. Виходячи із сутнісних ознак корпоративних підприємств, виокремлено переваги та недоліки їх функціонування. Визначено з урахуванням думок зарубіжних і вітчизняних вчених поняття «корпоративні фінанси» та обґрунтовано їх основну мету. Систематизовано функції та принципи корпоративних фінансів (загальні та специфічні). З урахуванням еволюції фінансового мислення виділено сучасні ознаки корпоративних фінансів: використання значного набору фінансових інструментів, фінансових методів і системи зовнішньої підтримки з боку держави; формування інформаційної бази, що відображає всі корпоративні процеси у вартісній оцінці; задоволення фінансових інтересів усіх учасників корпоративних відносин; досягнення нефінансових завдань функціонування корпоративних підприємств.

Біографія автора

V. Rudenko, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ

к.е.н., доцент кафедри фінанси і кредит

Посилання

Руденко В. В. Корпорації в Україні та за кордоном: сутність і характерні ознаки / В. В. Руденко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2015. – №4. – С. 145-148.

Зимовець В. В. Корпоративні фінанси як домінанта фінансової науки / В. В. Зимовець, О. О. Терещенко // Фінанси України. – 2015. – №9. – С. 78-95.

Тютюкина Е. Б. Корпорация, корпоративное управление и корпоративные финансы в российской экономике / Е. Б. Тютюкина, Е. И. Рукшина // Вестник финансового университета. – 2013. – №3. – С. 108-117.

Ильин В. В. Современные тенденции в управлении корпоративными финансами / В. В. Ильин, В. Н. Жуков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2013. – №32. – С. 11-17.

Приходько Р. В. Содержание и принципы управления корпоративными финансами / Р. В. Приходько, Мансур Абд Асаад // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. – 2016. – №1. – С. 56-61.

Хотинская Г. И. Корпоративные финансы: эволюция теории и практики / Г. И. Хотинская, Е. И. Шохин // Вестник Финансового университета. – 2010. – №6. – С. 28-33.

Теплова Т. В. Корпоративные финансы : учебник для бакалавров / Т. В. Теплова. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – 655 с. – Серия: Бакалавр. Углубленный курс.

Хотинская Г. И. Современная эволюция управленческих моделей в корпоративных финансах / Г. И. Хотинская // Сервис plus. – 2010. – №3. – С. 159-169.

Корпоративные финансы : учебник для бакалавров / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. – М. : Из-во Юрайт, 2014. – 349 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс.

Watson D. Corporate finance: principles and practice / D. Watson, A. Head. – 5th ed. − Harlow, England ; New York : Financial Times/Prentice Hall, 2010. – 473 р.

Корпоративные финансы : учебник / колл. авторов ; под ред. проф. Е. И. Шохина. − М. : КНОРУС, 2016. − 318 с.

Корпоративные финансы : учебник для вузов / под ред. М. В. Романовского, А. И. Вострокнутовой. – СПб. : Питер, 2011. – 592 с.

Иванова Е. А. Финансовые аспекты функционирования корпораций / Е. А. Иванова // Финансовые исследования. – 2011. – №2. – С. 115-122.

Корпоративные финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. В. Борисова, Н. И. Малых [и др.]. – М. : Из-во Юрайт, 2014. − 651 с.

Саблук Р. П. Малі підприємства в системі корпоративних фінансів / Р. П. Саблук, О. В. Коваленко // Агроінком. – 2011. – №1-3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/Agroin/2011_1- 3/SABLUK.pdf.

Бабіченко В. В. Корпоративні фінанси в інформаційній економіці: детермінанти і пріоритети розвитку в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук спец. 08.00.08 «Фінанси, гроші і кредит» / В. В. Бабіченко. – Київ, 2016. – 405 с.

Корпоративные финансы : учебн. пособие / колл. авторов; под ред. проф. Н. В. Липчиу. − М. : КНОРУС, 2016. − 228 с.

Рыбакова О. В. Современные тенденции в теории управления корпоративными финансами / О. В. Рыбакова // Среднерусский вестник общественных наук. – 2012. – №1. – С. 138-146.

Суторміна В. Н. Фінанси зарубіжних корпорацій : підручник / В. Н. Суторміна. – К. : КНЕУ, 2004. – 566 с.

Breuer W. Finanzierung / W. Breuer, M. Gürtler, F. Schuhmacher // Working Paper. − 2003. − Juni 17. − S. 36-45.

Зайцев В. Ю. Финансы корпораций: теоретический и методологический аспект / В. Ю. Зайцев, Ю. И. Федчишин // Экономика, Статистика и Информатика. – 2015. – №5. – С. 39-45.

Федосов В. М. Концептуальні питання теорії корпоративних фінансів / В. Федосов, Н. С. Рязанова // Ринок цінних паперів України. − 2013. − № 3/4. − С.39-55.

Дмитриева С. А. Корпоративные финансы : учебн. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» / С. А. Дмитриева. – Саратов : Саратовский государственный социально-экономический университет, 2013. – 128 с.

Принципи корпоративного управління ОЕСР (OECD Principles of Corporate Governance) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36989.

Корпоративные финансы : учебн. пособие / [Е. В. Устюжанина, А. Г. Петров, А. В. Садовничая, С. Г. Евсюков]. – М. : Дело, 2008 – 672 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті