Взаємозв’язок концепцій людського розвитку та економіки знань: аналітична оцінка.

Автор(и)

  • N. Markova Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  • A. Demianenko Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Ключові слова:

людський розвиток, економіка знань, знання, освіта, науково- технічний прогрес, економічне зростання, реалізація людського потенціалу, безробіття, трудова міграція

Анотація

У статті досліджено теоретичні аспекти формування концепцій людського розвитку та економіки знань, їх взаємозв’язок та відмінності. Проведено аналіз місця України у світових рейтингах за освітніми індексами. Визначено, що накопичений в Україні людський потенціал на разі реалізується неефективно у контексті потреб інноваційного розвитку. Виокремлено ряд негативних явищ у соціальній та економічній сферах, що виникають унаслідок зростання рівня безробіття. За допомогою аналітичного забезпечення визначено залежність низької якості життя, відтоку висококваліфікованих фахівців за кордон, гальмування науково-технічного розвитку від високого рівня безробіття. Зроблено висновок про необхідність створення сприятливих соціальних, економічних, політичних, демографічних та екологічних умови для реалізації людського потенціалу. Запропоновано заходи щодо формування можливості працівнику задовольнити потреби та забезпечити подальший розвиток.

Біографії авторів

N. Markova, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

к. е. н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

A. Demianenko, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці

Посилання

Макоцьоба В. Н. Людський розвиток, економіка знань і конкурентоспроможність: взаємозв’язок і взаємозалежність / В. Н. Макоцьоба // Теоретичні і прикладні питання економіки. – 2012. – № 27/1. – С. 368–374.

Lanvin B. The Global Talent Competitiveness Index [Електронний ресурс] / B. Lanvin P. Evans. – Режим доступу : http://global-indices.insead.edu/gtci/documents/ INSEAD_2015-16_Full_Book_Ebook.pdf. – Дата доступу: 11.11.2016.

U21 Ranking of National Higher Education Systems 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.universitas21.com/article/projects/details/158/overall-2016-ranking-scores. – Дата доступу: 11.11.2016.

Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця та ін.; НАН України. – К., 2015. – С. 272. – Режим доступу : http://www.idss.org.ua/ monografii/2016_Innovaciyna_ Ukraina.pdf. – Дата доступу: 11.11.2016.

QS World University Rankings 2015-2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-universityrankings/2015. – Дата доступу: 11.11.2016.

The Global Competitiveness Report 2015–2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_ 2015-2016.pdf. – Дата доступу: 11.11.2016.

Інфляційний звіт Національного банку України за жовтень 2016 [Електронний ресурс] // Національний банк України. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=1A7292CD48C7B4BD6A6C6365A4575 84D?id=38926387. – Дата доступу: 11.11.2016.

Quality of Life Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings.jsp. – Дата доступу: 11.11.2016.

Статистична інформація [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua. – Дата доступу: 22.07.2016.

Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз (колективна монографія) / За ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 367 с.

Маркова Н. С. Передумови переходу України до економіки знань / Н. С. Маркова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – № 4 (43). – С. 21-26.

Human Development Data 1980-2015 [Електронний ресурс] // UNDP. Human Development Report. – Режим доступу : http://www.hdr.undp.org/en/data/. – Дата доступу: 20.10.2016.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті