Трансформація взаємодії держави і бізнесу.

Автор(и)

  • O. Poplavska ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Ключові слова:

держава, організації (бізнес), стійкій розвиток, гідна праця, соціальна сфера, державно-приватне партнерство, соціальне підприємництво, корпоративна соціальна відповідальність

Анотація

Мета статті полягає в опрацюванні сутності нової конфігурації суспільного феномену «ринок – держава – організації (бізнес)», котре неможливе без з’ясування ролі кожного із цих інститутів, визначення меж їх впливу на стійкий розвиток країни. Методика дослідження. Вирішення поставлених статтею питань здійснено за допомогою таких методів дослідження: аналізу та синтезу, порівняння, узагальнення, систематизації, діалектичного підходу. Результати. В статті розглянуто причини появи нових форматів взаємодії держави та бізнесу; охарактеризовано сутнісні властивості таких форматів; визначені чинники, котрі перешкоджають ефективній взаємодії держави та бізнесу. Запропоновано розглядати взаємодію між акторами ринку у форматі четвірки: держава, бізнес, громадськість та ринок. Окреслено потенціал різних форматів взаємодії держави і бізнесу щодо забезпечення стійкого розвитку та гідної праці. Практична значущість результатів дослідження полягає в теоретико- методологічому обґрунтуванні вибору формату взаємодії основних агентів ринку та побудови на засадах соціального партнерства продуктивних відносин між ними, що сприятиме забезпеченню гідної праці та сталому розвитку країни.

Біографія автора

O. Poplavska, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

к.е.н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

Посилання

Бурджалов Ф.Э., Гоффе Н.В., Гришин И.В., Иванов Н.П., Монусова Г.А., Цапенко И.П. Рынок труда: реакция на кризис (по материалам зарубежных стран) / Серия «Библиотека института мировой экономики и международных отношений / под общ.ред. Бурджалова Ф.Э., Гонтмахера Е.Ш. – М.: МЭМО РАН, 2011. – 230с.

Гришина Я.С. Сравнительно-правовое исследование социального предпринимательства в странах Америки и Европы / Гришина Я.С.// Вестник Пермского университета. Юридические науки. [Електронний ресурс] – 2012. - №2(16) – с.111-121. - Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelno-pravovoeissledovanie-sotsialnogo-predprinimatelstva-v-stranah-ameriki-i-evropy

Зимененков Р. И. Сотрудничество американского государства и бизнеса в решении социальных проблем / Р. И. Зимененков, Е. Б. Завьялова // США, Кадада: экономика, политика, культура. — 2016. —Вып. 2. — С. 4.

Колот А.М., Поплавська О.М. Держава і бізнес: новітні тенденції взаємодії та забезпечення стійкого розвитку // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – Зб. наук. праць – К.: ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана. - №2(12)/2016. – с.6-29.

Костяев С. С. Лоббизм и реформа здравоохранения в США после выборов / С. С. Костяев // США, Канада: экономика, политика, культура. — 2011. — № 7. — С. 47– 60.

Крауч Колин. Странная не-смерть неолиберализма / Колин Крауч; пер. с англ. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХ и ГС, 2013. – 272с.

Кузнецов И.В. Зарубежный опыт государственно-частного партнерства (США, Европа, Канада) // Мировая экономика и международные экономические отношения. Экономические науки 2012 8(93), с196-201.

Практики КСВ в Україні 2015 / Під ред. Саприкіної М.; Центр «Розвиток КСВ». – К.: 2015. – 148с. - Режим доступу: http://csr-ukraine.org/wpcontent/uploads/2015/12/cases_praktice2015.pdf

Поплавська О.М. Прекаризація: ризики соціальної безпеки України // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – Зб. наук. праць – К.: ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана. - №2(12)/2016. – с.124-131.

Про соціальне підприємництво. Електронний ресурс: http://socialbusiness.in.ua/index.php/baza-znan/biblioteka-sotsialnoho-pidpryiemtsia/81-prosotsialne-pidpryiemnytstvo

Ясаи, Энтони де. Государство /Э. де Ясаи; пер.с англ. Г.Покатовича под ред. Ю.Кузнецова. – Москва; Челябинск: ИРИСЭН, Социум, 2016. – 410с.

Market Update Review of the European PPP Market in 2014 [Електронний Ресурс ] / European PPP Expertise Centre, 2014 p. – Режим доступу:http://www.eib.org/epec/index.htm

World PPI Database [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ppi.worldbank.org/snapshots/country/Ukraine

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті