Порівняльно-морфологічний аналіз сутності базових категорій інноваційної діяльності.

Автор(и)

  • A.V. Karpenko Запорізький національний технічний університет

Ключові слова:

інновація, новація, нововведення, розвиток, інноваційна діяльність

Анотація

У статті досліджено сутність та етимологію наукової категорії «інновація». Визначено, що поява інновацій виводить з рівноваги економічну систему та стимулює економічне зростання. Проведено порівняльно-морфологічний аналіз базових категорій інноваційної діяльності. Обґрунтовано відмінні риси категорій «новація», «нововведення» та «інновація» й необхідність їх розмежування.

На основі узагальнення результатів вітчизняних та зарубіжних досліджень обґрунтовано наступні висновки: новація є певним елементом новизни, початковою стадією життєвого циклу інновації в межах її документального оформлення; нововведення визначається як оформлений результат науково-технічного рішення, що підготовлене до впровадження або продажу; інновація є кінцевим результатом комерціалізації нововведення з метою отримання певного ефекту або їх сукупності.

Визначено, що інновація виступає як у формі процесу та змін (як динамічна категорія), так і у формі об’єкту та результату (як статична категорія), а також етапу життєвого циклу інновації. Інновація носить міждисциплінарний характер та є діяльністю, що забезпечує комерційне використання нових ідей, техніки чи технологій, тобто матеріалізований кінцевий результат від вкладення капіталу в об’єкти інтелектуальної діяльності.

Встановлено, що неточність у визначенні інновації за законодавством, відсутність усталеного її розуміння та розмежування з іншими спорідненими категоріями, викривлене використання в статистиці не відображає реальної картини з інноваціями в Україні. Доведено, що у сучасних умовах необхідно сприяти не лише створенню інновацій, але їх купівлі та впровадженню, модернізації обладнання та технологій, що передбачатиме процес внутрішнього розвитку та самовдосконалення, інтенсифікації та зростання ефективності виробництва і, разом з цим, формувати інноваційну грамотність населення.

Розвиток інновацій вимагає розвитку людських ресурсів (одночасно він є наслідком цього розвитку), формування нового трудового менталітету в умовах розробки і впровадження інновацій, освоєння професійних знань, нового відношення до економічної діяльності. Концентрація інновацій, які є каналом втілення в життя досягнень людського інтелекту та науково-технологічних результатів через процес дифузії сприятиме розвитку національної економіки.

Біографія автора

A.V. Karpenko, Запорізький національний технічний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

Посилання

Зянько В.В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України: монографія / В.В. Зянько, І.Ю. Єпіфанова, В.В. Зянько. – Вінниця : ВНТУ. – 2015. – 172 с.

Портер М.Э. Конкуренция / М.Э. Портер : Пер. с англ. – М. : Вильямс, 2005. – 608 с.

Шумпетер Й.А. Теория экономического развития (исследование предпринимательства, прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Й.А. Шумпетер ; пер. с нем. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с.

Бондарчук Н.В. Державна політика розвитку інноваційного потенціалу регіонів України: теорія, методологія, механізми управління: монографія / Н.В. Бондарчук. – Донецьк : Юго-Восток. – 2011. – 406 с.

Инновационный менеджмент: учебник / Под ред. проф. В.А. Швандара, проф. В.Я. Горфинкеля. – М. : Вузовский учебник, 2004. – 382 с

Пампура О.И. Управление инновационным процессом в промышленности: монография / О.И. Пампура. – Донецк : ИЭП НАН Украины. – 1997. – 364 с.

Мюллер В.К. Англо-русский словар / В.К. Мюллер. – 24-е изд. – М. : Рус. яз., 1995. – 2106 с.

Сучасний словник іншомовних слів : близько 20 тис. слів і словосполучень / Уклали: О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – К. : Довіра, 2006. – 789 с.

Безгін К.С. Управління інноваційними процесами створення цінності на підприємстві: паліатив: монографія / К.С. Безгін. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж». – 2012. – 187 с.

Инновационный менеджмент: концепции, многоуровневые стратегии и механизмы инновационного развития: учеб. пособ. / Под ред. В.М. Аньшина, А.А. Дагаева. – 3-е изд., перераб., доп. – М. : Дело, 2007. – 584 с.

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник / Р.А. Фатхутдинов. – СПб. : Питер, 2002. – 400 с.

Коробейников О.П. Роль инноваций в процессе формирования стратегии предприятия / О.П. Коробейников, А.А. Трифилова, И.А. Коршунов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000 – № 3. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mevriz.ru/articles/2000/3/856.html.

Сошенко И.И. Междисциплинарный характер понятия «инновации» / И.И. Сошенко // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). – 2013. – №13 (141). – C. 136-142.

Шаранин А.С. Инновация как экономическая категория / А.С. Шаранин, И.П. Башкатов, Ю.А. Арутюнов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://nsportal.ru/vuz/ekonomicheskie-nauki/library/2012/11/30/innovatsiya-kakekonomicheskaya-kategoriya.

Економічна енциклопедія: у 3 т. / Редкол.: …С.В.Мочерний (відп. ред. ) та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – Т.1. – 864 с.

Сучасні концепції менеджменту: навч. посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової. – К. : ЦУЛ. – 2007. – 536 с.

Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века / Ю.В. Яковец. – М. : Экономика. – 2004. – 437 с.

Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б.Санто; пер. с венг. / Общ. ред. и вступ. ст. Б.В. Сазонова. – М. : Прогресс, 1990. – 296 с.

Соловьев В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синергетические эффекты инноваций) / В.П. Соловьев. – К. : Феникс, 2006. – 560 с.

Пугина Л.И. К вопросу экономического содержания и классификации инноваций / Л.И. Пугина // Экономика: проблемы, тенденции, перспективы. – 2014. – № 10. – С. 131-140.

Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с.

Закон України «Про інноваційну діяльність», затверджений Верховною Радою України від 04.07.2002 № 40-IV, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

Богашко О.Л. Економічний зміст поняття «інновація» у науці, техніці, технологіях та організаціях / О.Л. Богашко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2013. – Вип. № 4. – С.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті