Особливості облікового відображення інтелектуального капіталу у складі нематеріальних активів вітчизняних підприємств.

Автор(и)

  • E. Ionin Донецький національний університет (м.Вінниця)
  • Yu. Ibrahimova Донецький національний університет (м.Вінниця)

Ключові слова:

інтелектуальний капітал, нематеріальні активи, об’єкти права інтелектуальної власності, оцінка, облік, ідентифікованість

Анотація

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю задоволення потреб менеджменту у створенні інформаційної підтримки прийняття рішень в сфері управління інтелектуальним капіталом. Статтю присвячено дослідженню проблем, пов’язаних із визначенням сутності інтелектуального капіталу як соціально- економічної категорії, визначенням критеріїв облікового визнання елементів інтелектуального капіталу у складі нематеріальних активів, а також дослідженням методології оцінки цих об’єктів в момент облікового визнання. У роботі розкриваються теоретико-концептуальні, науково-методологічні та практичні аспекти облікового відображення інтелектуального капіталу. Зокрема, визначаються проблемні аспекти бухгалтерського обліку елементів інтелектуального капіталу у складі нематеріальних активів, а також обґрунтовуються можливості щодо впровадження моделі якісної оцінки людського капіталу в систему бухгалтерського обліку. Розроблені та обґрунтуванні теоретико-методологічні положення і практичні рекомендації із вдосконалення облікового відображення інтелектуального капіталу в обліково- аналітичній системі вітчизняних підприємств.

Біографії авторів

E. Ionin, Донецький національний університет (м.Вінниця)

д.е.н, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту

Yu. Ibrahimova, Донецький національний університет (м.Вінниця)

магістр з обліку і аудиту

Посилання

Ібрагімова Ю.А., Іонін Є.Є. Теоретико-методологічні аспекти облікового відображення інтелектуального капіталу у складі нематеріальних активів підприємства / Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету. Том 1 / Ред. кол. Хаджинов І.В. та ін. – Вінниця : ДонНУ, 2015. – С. 107 – 112.

Бутник-Сиверский А.Б. Интеллектуальный капитал: теоретический аспект / А. Б. Бутний-Сиверский // Интеллектуальный капитал. – 2002. – № 1. – С. 20-24.

Легенчук С.Ф. Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук :спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Сергій Федорович Легенчук. – Київ, 2006. – 22 с.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи» [Електронний ресурс]: Міжнародний документ, від 01.01.2012. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU12044.html

Скоп Х. І. Бухгалтерський облік нематеріальних активів: відображення та переоцінка: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук: (08.00.09) / Скоп Христина Ігорівна; Львівська комерційна академія.  Львів., 2015.  20 с.

Грачова Р. Нематеріальні активи в бухгалтерському обліку / Р. Грачова // Дебет-Кредит. – 2007. – №31. – с.29-36.

Про затвердження Національного стандарту оцінки № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. № 1185 // ОВУ. – 2007. – № 75. – 279 с.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 «Об’єднання бізнесу» [Електронний ресурс]: Міжнародний документ, від 01.01.2012. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_006

Применение МСФО: в 3 т.; пер. с. англ. – 2-ое стер. изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – Ч.1 : Применение МСФО. – 1124 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті