Пріоритети економічного розвитку України в контексті геополітичних тенденцій.

Автор(и)

  • I.O. Usyk Донецький національний університет (м. Вінниця)

Анотація

В статті досліджено сутність та походження поняття «геополітика», наведені тлумачення різних вчених та запропоноване власне бачення цієї дефініції. Висвітлено зміст та взаємозв’язок сучасних парадигм вивчення геополітики та економічного розвитку держави. Автором розглянуто місце України в глобальних економічних відносинах та проаналізовано потенціал для подальшого розвитку вітчизняної економіки за допомогою глобального індексу конкурентоспроможності та глобального індексу інновацій. Виявлено слабкі та сильні боки української моделі економічного розвитку та запропоновано власні пропозиції для покращення економічного розвитку та посилення місця України як геополітичного гравця. Автор стверджує, що дослідження факторів, які впливають на формування геополітичного середовища України, а також розробка пріоритетів державної політики, геополітичних цінностей та інтересів дозволить підвищити ефективність використання власних ресурсів для забезпечення економічного розвитку.

Біографія автора

I.O. Usyk, Донецький національний університет (м. Вінниця)

здобувач

Посилання

Снігир О. В. Україна у геополітичних концепціях Європейського Союзу: динаміка «об’єкт-суб’єктивних» відносин / О. В. Снігир // автореф. дис. к.політ.н.: спец. 21.01.01. – К., 2004. – 16 с.

Шмаленко Ю.І. Просторове розташування України в сучасному геополітичному інтер’єрі / Ю.І. Шмаленко // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. - Одеса: Астропринт, 2001. - Вип. 10-11. - С. 145-149.

Стафійчук В.І. Транснаціональні корпорації як нові геополітичні суб’єкти / В.І. Стафійчук, Ю.О. Барабаш // Український геогр. ж-л., 2003 - № 2 – С. 99-107

Требін М.П. Глобалізація як визначальний вектор розвитку сучасної цивілізації [Текст] / М. П. Требін // Проблеми державно-правового розвитку в умовах європейської інтеграції і глобалізації. - Х. : Право / АПрН України, НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування , НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 2008. - С. 26-29

Рудий Г. Що таке геополітика? / Г. Рудий // Віче. – 2006. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/361

Васюк Н. О. Геополітична стратегія держави кризового суспільства: стан наукових досліджень / Н. О. Васюк // зб. наук. пр. – Х. Теорія та практика державного управління: ХарРІ НАДУ, 2014. – № 3 (46). – 308 с.

Федорук П.І. До питання про геополітичні цінності сучасної України / П.І. Федорук // Держава і право. Зб. Наук. праць. – Київ, 2011 – №54 – С. 735-738.

Шмаленко Ю. І. Геополітичні пріоритети України в сучасному світі / Ю. І. Шмаленко // автореф. дис. ... к.політ.н.: спец. 23.00.04 / Ю. І. Шмаленко. – Одеса, 2002. – 19 с.

Ящишина І.В. Соціальне спрямування інноваційної економіки: досвід, тенденції, наслідки: монографія / І.В. Ящишина. – Кам’янець-Подільський: Сисин Я. І., 2012. – С. 158-159.

Ящишина І.В. Інноваційність глобальної конкурентоспроможності України / І.В.Ящишина // Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. 2. – С.43-45.

The Global Competitiveness Reports. World Economic Forum. [Electronic resource]. – URL: http://www.weforum.org/reports

Макаренко Є.А. Smart-політика як стратегічний пріоритет інноваційного розвитку України / Є.А.Макаренко // Геостратегічні пріоритети україни в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах: матеріали наук. конф. Київ, 2015. – С. 19-21.

Макуха С. М. Трансформация экономической системы в условиях третьей промышленной революции / С. М. Макуха // Вестник Тульского филиала Финуниверситета. – Тула: ТулГУ, 2015. – С. 245-248.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті