Державне регулювання процесу формування амортизаційної політики підприємства.

Автор(и)

  • D. Trachova Таврійський державний агротехнологічний університет

Ключові слова:

амортизація, амортизаційна політика, фінансово-кредитні важелі розвитку підприємства, методологія обліку

Анотація

В роботі розглянуто науково-методичні підходи до процесу формування амортизаційної політики підприємства і держави, яке потребує розгляду в контексті формування важелів сприяння формуванню діючого амортизаційного фонду підприємства. Визначено, що існуюча кореспонденція рахунків не забезпечує реального накопичення нарахованих сум амортизації, а існуюча економічна ситуація не дає змогу підприємствам виокремити кошти для формування амортизаційного фонду підприємства. Розглянуті питання сучасного стану формування амортизаційної політики підприємства для різних суб`єктів господарювання. Досліджено, що підприємства мають відносну самостійність в питаннях формування амортизаційної політики. На процес формування амортизаційного фонду держава впливає на першому етапі при визначенні сум амортизації. Досліджено, що із всього переліку показників, підприємство може незначним чином вливати лише на первісну вартість необоротного активу на етапі її формування або шляхом переоцінки. Визначено вплив системи оподаткування на ретельність обґрунтування амортизаційної політики підприємства. Доведено, що загальна система оподаткування примушує підприємства ретельніше обґрунтовувати амортизаційну політики, оскільки вона є важелем впливу на базу оподаткування податком на прибуток. При цьому майже всі досліджувані підприємства нехтували питанням формування реального амортизаційного фонду у складі резервів підприємства. Таким чином, держава повинна спрямувати свої важелі на переосмислення питання формування амортизаційної політики підприємства і розглядати амортизаційні суми не у складі витрат, а у складі інвестиційної політики підприємства зокрема та держави взагалі. В статті запропонований частковий механізм реалізації стимулювання формування амортизаційного фонду підприємства, як складової інвестиційної політики підприємства. Крім того, подальшим напрямом досліджень повинна стати розробка механізму економічного стимулювання підприємства, які мають реально створений і працюючий на оновлення необоротних активів амортизаційний фонд. Такими важелями можуть бути як податкові преференції, так і часткове фінансування державою інноваційного напряму розвитку підприємств.

Біографія автора

D. Trachova, Таврійський державний агротехнологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і
оподаткування

Посилання

П(С)БО №7 [Електронний ресурс] / Дебет-кредит . – Режим доступу : https://docs.dtkt.ua/doc/1027.243.0

Податковий кодекс України [Електронний ресурс] / Дебет-кредит . – Режим доступу : http://dtkt.com.ua/show/0sid0205.html

Жердєв Є.В. Методичні засади формування амортизаційної політики на підприємствах [Електронний ресурс] / Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал . – Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/metodichni-zasadi-formuvannyaamortizaciynoi-politiki-na-pidpriemstvah.html.

Олійник О.В. [Електронний ресурс] / Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. – Режим доступу : http://magazine.faaf.org.ua/finansovo-kreditni-vazheliefektivnogo-vidtvorennya-silskogospodarskogo-virobnictva.html

Кленін О. До питання впливу реформування державної амортизаційної політики в Україні на процес відтворення капіталу промислових підприємств / О. Кленін // Вісник економічної науки України. – 2006.– №2.– С. 109–112.

Крапля І.В. Прискорена амортизація як елемент облікової політики акціонерного товариства АПК [Електронний ресурс] / Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал . – Режим доступу : http://magazine.faaf.org.ua/priskorenaamortizaciya-yak-element-oblikovoi-politiki-akcionernogo-tovaristva-apk.html

Караваева Н. Налоговое стимулирование инвестиций: опыт США // Налоги. – 1995. – № 7. – с. 4-6

Гудзь О.Є. Джерела формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал . – Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/dzherela-formuvannya-finansovih-resursivsilskogospodarskih-pidpriemstv.html

Правдюк О.Л. Сутність, завдання та контур фінансової політики в аграрній сфері економіки [Електронний ресурс] / Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал . – Режим доступу : http://magazine.faaf.org.ua/sutnist-zavdannya-ta-kontur-finansovoipolitiki-v-agrarniy-sferi-ekonomiki.html

Проданчук М.А. Стратегічне управління витратами аграрних підприємств [Електронний ресурс] / Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал . – Режим доступу : http://magazine.faaf.org.ua/strategichne-upravlinnya-vitratami-agrarnih-pidpriemstv.html

Партин Г.О. Формування стратегічної моделі управління витратами підприємства / Г.О. Партин // Фінанси України. – 2004. – № 11. – С. 124–133.

Чорнявська Т.М. Облікова політика підприємства як фактор управління доходами і фінансовими результатами діяльності [Електронний ресурс] / Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. – Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/oblikova-politika-pidpriemstva-yak-faktor-upravlinnya-dohodamii-finansovimi-rezultatami-diyalnosti.html

Брошенко О.В. Бюджетна підтримка в системі державного регулювання розвитку аграрного виробництва [Електронний ресурс] / Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. – Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/byudzhetnapidtrimka-v-sistemi-derzhavnogo-regulyuvannya-rozvitku-agrarnogo-virobnictva.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті