Методичний підхід до регулювання доходів населення в умовах соціальної стратифікації.

Автор(и)

  • A. V. Semenchenko Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Ключові слова:

методичний підхід, регулювання доходів, соціальна стратифікація, кластеризація, оптимізація

Анотація

Питання покращення рівня життя населення завжди знаходяться в центрі уваги суспільства. Протягом 2000-2015 рр. в Україні було суттєво підвищено основні соціальні стандарти – заробітні плати, пенсії, стипендії, різноманітні види допомоги тощо. Однак суспільна оцінка існуючої системи соціального захисту є негативною. Більшість українців вважають свій добробут невисоким, а рівень доходів – недостатнім.

Мета статті полягає у дослідженні питань зростання доходів найманих працівників і добробуту населення України та запропонуванні пропозицій, втілення в життя яких дозволить реалізувати зростання доходу. У статті проведений аналіз доходів працівників промислових підприємств Харківського регіону та групи «населення країни». Обґрунтовано, що структура доходів впливає на рівень та якість життя населення. Висунута гіпотеза стосовно того, що чим більший відсоток в структурі доходів складає заробітна плата, тим нижче якість життя працівників підприємств та населення в цілому. Зростання доходів найманих працівників і добробуту населення України ускладнене як наслідками економічної кризи, так і структурними проблемами соціальної політики. Система соціальних пільг є гіпертрофованою. Здійснено аналіз галузевої спеціалізації економічних районів. Для визначення бюджетоутворюючих галузей економічних районів, досліджено розміри валового регіонального продукту та обсяги реалізованої продукції саме за регіонами України. Автором розроблено алгоритм надання підприємствам податкової пільги. Зроблено висновок, що рівень доходів населення та джерела їх отримання мають бути оптимізовані за трьома напрямками: держава, підприємство, громадянин

Біографія автора

A. V. Semenchenko, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці

Посилання

Мандибура В. О. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання. − К.: Вища шк., 2008. – 165 с.

Ярмоленко А. С. Державне регулювання економіки. − К.: Знання, 2006. ̶ 435 с.

Саввов А. А. Доходи населення України та їх динаміка. // Формування ринкових відносин в Україні. − 2009. − №2. − С. 121 − 126.

Коденська М. Ю. До питання рівня заробітної плати в Україні / М. Ю. Коденська, К. Ю. Соколюк // Вісник Академії праці і соціальних відносин. – 2013. – №4(68). – С.34-40.

Гончарова С. Ю. Причини та тенденції зміни рівня доходів населення за регіонами України / С. Ю. Гончарова, А. В. Семенченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – Херсон, 2015. − № 14/1. – 124-127 с.

Шваб Л. І. Актуальні питання формування й регулювання доходів громадян України // Вісник ХНУ. – 2006. –№ 3. – С. 189-192.

Статистичний щорічник України за 2009-2015 роки / Держстат України.[Електронный ресурс]. – Доступ до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua

Семенченко А. В. Особливості регулювання доходів працівників як елемент управління підприємством // Сучасні проблеми управління підприємствами: «Теорія та практика» – Харків, 2016 : Видавництво «НТМТ» – 26 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті