Теорія та генезис поняття маркетингова політика розподілу підприємства.

Автор(и)

  • A.O. Grechukha Національний університет біоресурсів та природокористування

Ключові слова:

маркетингова політика розподілу, збутова політика, маркетингові дослідження

Анотація

У статті досліджена історія походження та розвиток поняття маркетингова політика розподілу. Зібрано та проаналізовано його визначення у публікаціях вітчизняних і закордонних вчених. Висвітлено наявність відмінностей в трактуванні поняття у працях науковців, їх причини та наслідки. Обґрунтовано, що комплекс маркетингових заходів, які використовуються при плануванні, виробництві та просуванні продукції є невід’ємною складовою маркетингової політики розподілу. Привернуто увагу на факт зміни ролі споживача та його думки в процесі сучасного збуту товару. Зроблено висновок, що маркетингова політика розподілу є більш широким і об’ємним поняттям, ніж збутова політика. Опираючись на праці українських та світових науковців, проаналізовано завдання маркетингової політики розподілу та їх класифікацію. Наголошено на необхідність інтеграції маркетингу в процеси планування, виробництва та просування товару. До основних завдань стратегічного та тактичного планування, прийняття рішень щодо побудови та розвитку каналів збуту, слід також долучати маркетингові дослідження, засоби комунікації з споживачами та партнерами, побудову каналів зворотного зв’язку.

Біографія автора

A.O. Grechukha, Національний університет біоресурсів та природокористування

аспірант кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі

Посилання

Borden N. Marketing Mix Concept - http://www.guillaumenicaise.com/wpcontent/uploads/2013/10/Borden-1984_The-concept-of-marketing-mix.pdf

Біловодська, О.А. Маркетингова політика розподілу : конспект лекцій для студ. ф-ту економ. та менедж. спец. 7.050108 "Маркетинг" денної форми навчання / О.А. Біловодська. - Суми : СумДУ, 2007. - 228 с.

Балабанова Л.В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід : монографія / Л.В. Балабанова, B.B. Холод. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2006. – 294 с.

Маслова Т. Д. Маркетинг / Т. Д. Маслова, С. Г. Божук, Л. Н. Ковалик. – СПб. : Питер, 2002. – 378 с

Петропавловська С.Є. Маркетингова політика розподілу: конспект лекцій / С.Є. Петро- павловська, В.Є. Командровська, О.В. Хмельницька. – К.: НАУ, 2008. – 48 с.

Огерчук Ю.В. Суперечності в поглядах на місце збуту в маркетингу// Проблеми економіки та управління/ Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». — № 448. — Львів: Вид. Національний університет «Львівська політехніка», 2002. — С. 308-313.

Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика / Т.А. Гайдаенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Эксмо, 2006. — 496 с. — (Полный курс МВА).

Бутенко Н.В. Основи маркетингу: навчальний посібник. – К.: Видавничо- поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 140 с.

Примак Т. Від маркетингу відносин до маркетингу утримування клієнтів / Т. Примак // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 3. – С. 42–44.

Гаркавенко С. С. Маркетинг: підручник / С. С. Гаркавенко. — К. : Лібра, 2002. – 705 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті