Молодіжна зайнятість: сучасні тенденції та перспективи розвитку.

Автор(и)

  • K.V. Bondarevska Університет митної справи та фінансів

Ключові слова:

молодіжна зайнятість, ринок праці, ринок освітніх послуг, самозайнятість, державна політика зайнятості, соціально-трудові відносини

Анотація

У статті розглянуто особливості молодіжної зайнятості в сучасних умовах, визначено стан та динаміку основних показників даної сфери. В результаті дослідження було обґрунтовано практичні рекомендації щодо вирішення проблеми зайнятості молоді в Україні, зокрема в контексті формування ефективної державної молодіжної політики та забезпечення тристороннього партнерства влади, бізнесу та освіти. Все це матиме своє вираження у координації зусиль в процесі вирішення проблемних аспектів молодіжної зайнятості між органами державної влади, бізнес-структурами та навчальними закладами. Серед основних напрямів вирішення проблеми молодіжної зайнятості – удосконалення законодавчої бази в контексті пільгового оподаткування підприємств, які приймають на роботу молодих працівників; оновлення стандартів освіти та участь роботодавців у навчальному процесі, проведення спільних лекцій, семінарів та тренінгів; консолідація зусиль навчальних закладів та роботодавців щодо практичної підготовки, стажування студентів та працевлаштування випускників; виконання науково-технічних розробок і проектів на замовлення бізнес-структур. Також серед необхідних напрямів вирішення проблеми визначено стимулювання самозайнятості та підприємницької активності молоді, а також проведення превентивних заходів молодіжної політики зайнятості. Важливим аспектом в процесі вирішення поставлених завдань визначено необхідність використання передового зарубіжного досвіду та його адаптації до вітчизняних реалій.

Біографія автора

K.V. Bondarevska, Університет митної справи та фінансів

к.е.н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

Посилання

Міжнародне бюро праці, 2006 рік. Факти про молодіжну зайнятість (ILO, Facts on Youth Employment) [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ilo.org/public/english/employment/yett/download/fact06-e.pdf

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 05.02.1993 р. №2998-ХІІ, поточна редакція від 01.01.2015 р., підстава 76-19 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2998-12

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/

Лібанова Е.М. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально- демографічні аспекти / Е.М. Лібанова. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. – 248 с.

Раєвнєва О.В. Молодь на ринку праці в Україні: оцінка сучасного стану зайнятості / О.В. Раєвнєва, І.Є. Нос // Глобальні та національні проблеми економіки. – Вип.2. – 2014. – С. 322-327.

Штанська О.В. Зарубіжний досвід взаємодії державної молодіжної політики та політики зайнятості [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://82-117-235- 189.gpon.sta.kh.velton.ua/e-book/db/2008-1/doc/5/08.pdf

Лісогор С. Інноваційні технології працевлаштування незайнятого населення [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Rpzn/2008-2/08llspnn.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті