Забезпечення інноваційної безпеки національної економіки.

Автор(и)

  • I. Аkhnovska Донецький національний університет
  • V. Bolgov Донецький національний університет

Ключові слова:

національна економіка, підприємство, економічна безпека, інноваційна безпека, рівень, загроза, алгоритм

Анотація

Статтю присвячено дослідженню економічної безпеки та формуванню інноваційно орієнтованої моделі розвитку національної економіки. Базою для наукової роботи стали дослідження видатних вітчизняних та закордонних науковців та власні розробки. Метою роботи стала розробка пропозицій щодо покращення стану інноваційної безпеки національної економіки на основі виявлення сутності поняття «інноваційна безпека», визначення її складових та дослідження загроз. У статті проведено дослідження сутності поняття «інноваційна безпека», наведено порівняльний аналіз тлумачень цієї дефініції вченими, що вивчають це явище за різними напрямами. Автори дослідили та класифікували фактори порушення економічної безпеки. Виявлено складові інноваційної безпеки національної економіки та розкрито їх зміст. Дослідники створили алгоритм побудови інноваційної безпеки національної економіки та запропонували алгоритм її забезпечення, що відповідає вимогам сучасності. Для отримання сучасної інформації щодо вірогідності появи погроз інноваційній безпеці національної економіки створено систему раннього попередження можливих погроз і появи кризи, що базується на діагностиці рівня інноваційної безпеки, що дозволило окреслити загальну схему ефективної системи діагностики рівня інноваційної безпеки. У своїй роботі автори виявили основні загрози інноваційної безпеки національної економіки та розробили пропозиції щодо їх усунення. За результатами дослідження зроблено висновки, що головним із завдань щодо створення умов для інноваційного розвитку національної економіки та її ефективного функціонування є забезпечення інноваційної безпеки як складової економічної безпеки держави. Інноваційна безпека визначається у роботі як складне багатофакторне явище, що характеризує здатність національної економіки до постійного самовідтворення та поширення нових знань з метою збалансованого задоволення потреб суспільства на такому рівні, за яким забезпечуються захист національних інтересів, стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність до сталого розвитку та захищеність життєво важливих інтересів людини, суспільства й держави.

Біографії авторів

I. Аkhnovska, Донецький національний університет

к.е.н, доцент кафедри економіки підприємства

V. Bolgov, Донецький національний університет

к.е.н, доцент кафедри економіки підприємства

Посилання

Борисов А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.

Мак-Мак В.П. Служба безопасности предприятия. Организационно- управленческие и правовые аспекты деятельности / В. Мак-Мак – М.: Мир безопасности, 1999.

Александрова О.Ю. Формування інвестиційної моделі у напрямі підвищення інноваційної безпеки регіонів / О.Ю. Александрова // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму: зб. наук. праць. – Дн.: ДнУЕП, 2011. – № 1 (4). – С. 19-23.

Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення: [монографія] / Б.В. Губський. – К.: Укр- архбудінформ, 2001. – 121 с.

Цюпко І.В. Теоретико-методологічний аналіз інноваційної безпеки підприємства як об’єкта управління / Цюпко І.В. // Нук. вісник Львівського ун-та внутрішніх справ. – 2009. – № 1: сер. Економічні науки. – С. 1-8.

Кириченко О.С. Інноваційна безпека як невід’ємна складова економічної безпеки та ефективного проектно орієнтованого розвитку сучасних підприємств [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fkd/2012_1/part1/14.pdf

Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: монографія / С. М. Шкарлет. –К.: Книжк. Вид-во НАУ, 2007. – 415 с.

Краснощокова Ю.В. Інноваційна безпека підприємства як запорука конкурентоспроможності в умовах європейської інтеграції / Ю.В. Краснощокова // Управління розвитком: зб. наук. Робіт. – Х.: ХНЕУ, 2011. – № 4 (101). – С. 177-178.

Максимова Т.С. Формування інноваційної політики на підприємстві / Т.С. Максимова, О.В. Філімонова, К.В. Лиштвак // Економічний вісник Донбасу – Д., 2010 – № 2 (20). С. 181-183.

Ваганова Л.В. Створення механізму інноваційної безпеки підприємства на основі маркетингової складової у 2 т. Т. 1/ Л.В. Ваганова // Науковий журнал Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – С. 202-206.

Бурмистрова Т.В. Проблемы инновационной безопасности российской экономики [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://igpr.ru/library/burmistrova_tv_problemy_innovacionnoj_bezopasnosti_rossijskoj_jekon omiki

Левковець О.М. Інноваційна складова економічної безпеки україни / О.М. Левковець // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Зб. наук. праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2008. – № 19. – С. 104–113.

Мицeнкo I. М. Iннoвaцiйнa бeзпeкa Укрaїни в прoцeci iнтeрнaцioнaлiзaцiї знaнь / I. М. Мицeнкo // Прoблeмы рaзвития внeшнeэкoнoмичecкиx cвязeй и привлeчeния инocтрaнныx инвecтиций: рeгиoнaльный acпeкт: [cб. нaучн. трудoв]. – Дoнeцьк. – 2011. – Ч. 2. – C. 571-579.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті