Державне антикризове управління медичною галуззю.

Автор(и)

  • Mohammed A. Y. Alshrafi Полтавська державна аграрна академія

Ключові слова:

антикризове управління, держава, функції, завдання, принципи, фази, медична галузь

Анотація

Враховуючи сучасний кризовий стан, охорона здоров'я особливо потребує втручання держави в ринкові відносини, що виникають у сфері. У зв’язку з недосконалістю державного антикризового управління медичною галуззю стоїть мета в зміні змісту основних функцій державних органів, що реалізуються в процесі антикризового управління. Роль держави в регулюванні сфери охорони здоров'я особливо сильно відбивається на здійсненні заходів, спрямованих на модернізацію галузі. Головною метою державного антикризового управління медичною галуззю мають бути: удосконалення організації фінансування галузі, підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та поліпшення здоров’я населення.

Виділено основні цілі державного антикризового управління медичною галуззю, що полягають у якісному медичному обслуговуванні населення, добробуті співробітників, соціальній відповідальності, прибутках. Окреслено принципи антикризового управління медичною галуззю: системного підходу, адекватності реальній ситуації в галузі, оптимальності, інформованості.

Задачі антикризового управління включають в себе визначення системи показників оцінки кризового стану, розробку методики діагностики кризового стану, розвиток інфраструктури інформатизації, визначення інструментів державного регулювання, кадрове забезпечення, забезпечення достовірності формування інформаційної бази та документаційного забезпечення, формування програми впливу для подолання кризових явищ. Зміст функцій антикризового управління тісно пов’язаний з рішенням трьох видів завдань: ранній аналіз і діагностика кризової ситуації; термінове реагування та впровадження запобіжних заходів; розробка заходів щодо подолання кризи. Обґрунтовано задачі і функції держави в антикризовому управлінні за фазами управління.

Перспективою подальших досліджень є формування напрямів та заходів, що входять до антикризової програми з урахуванням регіональних характеристик та стратегії розвитку медичних закладів.

Біографія автора

Mohammed A. Y. Alshrafi, Полтавська державна аграрна академія

аспірант кафедри менеджменту

Посилання

Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: навч. посібник / О.В. Баєва. - К.: Центр учбової літератури, 2008 — 640 с.

Державна політика у сфері охорони здоров’я : кол. моногр. : у 2 ч. / [кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша]. – К. : НАДУ, 2013. – Ч. 1. – 396 с.

Жаліло Л.І. Стратегії змін у сфері охорони здоров’я в умовах соціально- економічних реформ в Україні / Л.І.Жаліло, О.І.Мартинюк /[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Zhalilo.pdf

Кризина Н. П. Державна політика України в галузі охорони здоров’я: генезис, тенденції та закономірності розвитку : монографія /Н. П. Кризина ; передм. і заг. ред. проф. Я. Ф. Радиша. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 224 с.

Круглова Н.Ю. Антикризисное управление / Н.Ю. Круглова. - М.: КНОРУС, 2011.- 512 с.

Лещенко В. В. Наукове забезпечення державного управління охороною здоров’я в Україні (на прикладі науково-дослідних робіт НАДУ) [Електронний ресурс] / В. В. Лещенко // Ефективність державного управління. - 2013. - Вип. 34. - С. 198-204. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2013_34_23

Петрова С. В. Державна політика України у сфері охорони здоров’я в контексті реформи медичного обслуговування / С. В. Петрова. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2014. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2014_2_14

Попченко Т. П. Реформування сфери охорони здоров’я в Україні: орга- нізаційне, нормативно-правове та фінансово-економічне забезпечен-ня : аналіт. доп. / Т. П. Попченко. – К. : НІСД, 2012. – 96 с.

Солоненко І. М. Управління організаційними змінами у сфері охоро-ни здоров’я: монографія / І. М. Солоненко, І. В. Рожкова. – К. : Фенікс, 2008. – 276 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті