Дослідження моделей регулювання ринків цінних паперів.

Автор(и)

  • T. Bilovus ДННУ «Академія фінансового управління»

Ключові слова:

ринок цінних паперів, модель регулювання, мегарегулятор, фінансові інструменти, саморегулювання

Анотація

У статті досліджено різні підходи щодо регулювання ринків цінних паперів. Виокремлено державне регулювання та саморегулювання. Досліджено американську та європейську моделі регулювання ринку цінних паперів, їх особливості у США, Європейському Союзі та Японії. Виявлено, що ідеальної моделі регулювання ринку цінних паперів не існує. Зроблено висновок, що ця модель в Україні повинна бути комплементарною – поєднувати як елементи державного регулювання ринку цінних паперів, так і елементи саморегулювання. У статті пропонується трансформувати вітчизняний ринок цінних паперів, в першу чергу, починаючи з кардинальних реформ у сфері державного управління ринок цінних паперів, із посилення регулювання ринку з боку держави, з поступовим переходом (в міру створення та стабільного функціонування ефективного механізму управління ринок цінних паперів, про що свідчитимуть показники розвитку ринку) на часткове дерегулювання інвестиційних процесів в напрямку зростання внутрішнього саморегулювання фондового ринку.

Біографія автора

T. Bilovus, ДННУ «Академія фінансового управління»

аспірант

Посилання

Леось О. Ю. Регулювання фондового ринку: зарубіжний досвід організації депозитарного обліку цінних паперів / О. Ю. Леось, А. М. Тхір // Економіка та держава. – 2012. – № 5. – С. 90–93.

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс]: Закон від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80.

Ящищак О. Р. Моделі державного регулювання ринку фінансових послуг / О. Р. Ящищак. // Адвокат. – 2011. – № 3. – С. 28–33.

Гнатюк Р. А. Інституційний аналіз міжнародного ринку цінних паперів: дис. … канд. ек. наук : 08.00.01 / Гнатюк Р. А. – Львів, 2016. – 232 с.

Кизима Г. М. Моделі регулювання фінансових ринків: сутність та особливості [Електронний ресурс] / Г. М. Кизима // Державне управління: удосконалення та розвиток – 2011. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=369.

Кутузова М. М. Фондовий ринок України в умовах нестабільності світового фінансового середовища: дис. … канд. ек. наук: 08.00.08 / Кутузова М. М. – Луцьк, 2015. – 274 с.

Стадницька О. М. Наукове узагальнення державного регулювання ринку цінних паперів у зарубіжних країнах як досвід для України / О. М. Стадницька // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – № 15. – С. 54–56.

Коваленко Ю. М. Формування комплементарної моделі фінансового сектору економіки / Ю. М. Коваленко // Вісник НБУ. – 2012. – № 7 (197). – С. 42–47.

Куцик П. О. Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах функціонування ринку цінних паперів: монографія / П. О. Куцик, М. Я. Вірт, І. В. Гончарук, В. І. Куцик, М. Ю. Барна; [ за заг. ред. П. О. Куцика]. – Львів: В-во «Растр-7», 2014. – 296 с.

Городніченко Ю. В. Зарубіжний досвід нагляду та контролю за фондовим ринком та можливість використання його для України / Ю. В. Городніченко // Молодий вчений. – 2014. – № 8. – С. 86–90.

Коваленко Ю. М. Фінансові інструменти в сучасному вимірі / Ю. М. Коваленко // Науковий вісник: Зб. наук. пр. – Ірпінь: НУДПСУ, 2010. – Вип. 2 (49). – С. 84–90.

Пересада А. А. Проектное финансирование / А. А. Пересада, Т. В. Майорова. – К.: КНЕУ, 2007. – 767 с.

Хромаєв Т. Европейські правила на фінансовому ринку [Електронний ресурс] / Т. Хромаєв // НКЦПФР. – 2017. – Режим доступу до ресурсу:https://www.nssmc.gov.ua/press/news/timur_khromaehv_ehvropejjski_pravila_na_fi nansovomu_rinku.

Коваленко Ю. М. Формування інституційних передумов розвитку фінансового сектору економіки України / Ю. М. Коваленко // Економіка України. – 2011. – № 7. – С. 49–60.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті