Оцінювання ефективності впровадження медичних інформаційних систем.

Автор(и)

  • К. Kopniak Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Ключові слова:

медична інформаційна система, лікувально-профілактична установа, ефективність впровадження, оцінювання ефективності, складові ефективності впровадження, клінічна ефективність, організаційна ефективність, управлінська ефективність, економічна ефективність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ефективності інформатизації сфери охорони здоров’я. Удосконалено схему ефективного функціонування системи охорони здоров’я та визначено місце інформатизації в цьому процесі. Здійснено теоретичне та практичне обґрунтування складових ефективності впровадження та функціонування медичних інформаційних систем (МІС) в лікувально-профілактичних установах. Запропонована методика щодо кількісного оцінювання ефективності впровадження медичних інформаційних систем.

Зокрема, автором виділені такі складові ефективності впровадження та функціонування МІС, як клінічна, організаційна, управлінська, економічна, технологічна, оперативна, ергономічна та стратегічна ефективність. Названі критерії в основному являють собою інтегральні показники, у свою чергу загальний показник ефективності впровадження МІС отримують на підставі агрегування локальних показників. В статті найбільше уваги приділено клінічній та економічній ефективності впровадження інформаційних систем в закладах охорони здоров’я. Наведено параметри оцінювання ефективності процесу інформатизації первинної ланки регіональної системи охорони здоров’я.

Біографія автора

К. Kopniak, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

старший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем

Посилання

Деpжавна політика у сфеpі охоpони здоpов’я : кол. моногpафія : у 2 ч. / за заг. pед. пpоф. М. М. Білинської, Я. Ф. Pадиша. – К. : НАДУ, 2013. – Ч. 1. – 396 с.

Мінцер О. П. Концепція інформатизації охорони здоров’я України / О. П. Мінцер, Ю. В. Вороненко // Медична інформатика та інженерія. – 2012. – №3. – С. 5-29.

Гладун З. С. Державна політика охорони здоров’я в Україні (адміністративно- правові проблеми формування і реалізації) : монографія / З. С. Гладун. – Тернопіль: «Економічна думка», 2005. – 460 с.

Степанов В. Ю. Інфоpмаційний пpостіp охоpони здоpов’я [Електpонний pесуpс] / В. Ю. Степанов. – Pежим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2016- 3/doc/2/01.pdf. – Назва з екpану.

Авраменко В. І. Формування основних напрямків розвитку інформаційних технологій в охороні здоров’я України на основі світових тенденцій / В. І. Авраменко, В. О. Качмар // Український журнал телемедицини та медичної телематики. – 2011. – Т.9. – №2. – С. 124-133.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті