Використання сучасних інформаційних технологій в маркетинговому механізмі державного управління у регіональному розвитку.

Автор(и)

  • T. Yanchuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

інформаційні технології, маркетинговий механізм, ефективність, економічні процеси, державне управління

Анотація

В статті розглядаються актуальність використання інформаційних технологій в маркетинговому механізмі державного управління у регіональному розвитку. Наслідком розвитку ринкових відносин в Україні є радикальні зміни в управлінні економічними процесами, які призвели до необхідності удосконалення процесів державного управління. В сучасних умовах усе більше поширення й застосування одержують інформаційні технології, які забезпечують оптимізацію діяльності, інтеграцію і зв'язок із зовнішнім середовищем на сучасному динамічному ринку. Реалізація впровадження маркетингових технологій у публічну діяльність дасть змогу підвищити результативність роботи, успішно розв’язувати проблеми соціально- економічного розвитку територіальних громад.

Біографія автора

T. Yanchuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри маркетинг

Посилання

Агарков О. Соціально – політичний маркетинг і розвиток соціальної держави в умовах глобалізації / О. Агарков // Освіта регіону. – 2011. – № 1. – С. 100–105.

Андреев С. Н. Маркетинг некоммерческих субъектов / С. Н. Андреев. – М. : Финпресс, 2002. – 320 с.

Афанасьєв К. Державні управлінські послуги в механізмі адміністративного регулювання / К. Афанасьєв // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ. – 2006. – № 3. – С. 88.

Бебейко О. В. Механізми вдосконалення управління на місцевому рівні та наближення його до європейських стандартів / О. В. Бебейко. - Режим доступу : www.academy.kiev.ua.

Гончаренко Т. П. Територіальний маркетинг: нове мислення в управлінні територіями / Т. П. Гончаренко // Економіка: проблеми теорії та практики [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 263 : в 7 т. Т. VII. — Дніпропетровськ : [б. в.], 2010. — С. 1845—1851.

Державне управління в Україні: централізація та децентралізація [Текст] : монографія / кол. авт. ; відп. ред. проф. Н. Р. Нижник. — К. : УАДУ, 2007. — 448 с.

Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування [Текст] / кол. авт. ; за заг. ред. О. Ю. Оболенського. — Хмельницький : Поділля, 2009. — 568 с.

Дроб’язко І. М. Можливості використання маркетингових технологій у діяльності органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / І. М. Дроб’язко // Державне будівництво. – 2007. – № 1(2). – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/jpdf/DeBu_2007_1(2)__29.pdf.

Другов А. А. Государственный маркетинг как важный фактор совершенствования механизма управления социально-экономическими процессами в обществе / Другов А. А., Сафин А. Р., Сендецкая С. В. // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. – №4. – С. 101–107.

Романенко К. М. Державний маркетинг як механізм максимізації соціальної ефективності державного управління / К.М. Романенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 10. – С. 85–88

Романенко К. М. Маркетингові технології як механізм реформування державного управління в Україні / К. М. Романенко // Економіка та держава [Текст]. — 2010. — № 3. — С. 121—123.

Ромат Є. В. Державне управління рекламною діяльністю в Україні (теоретико- методологічний аспект) [Текст] : дис. канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Національна академія держ. управління при Президентові України. — К. : [б. в.], 2004. — С. 20.

Ромат Є. В. Маркетинг у державному управлінні / Є. В. Ромат // Маркетинг в Україні. – 2003. – № 4. – С. 32–35.

Савенкова С. Європейський досвід використання маркетингових технологій у діяльності органів місцевого самоврядування / С. Савенкова // Ефективність державного управління : збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 32. – С. 365–374.

Соціальні послуги в Україні: теоретичні та практичні аспекти [Текст] : монографія / за ред. Тарабукіної І. І., Ільчука Л. І. — Херсон : ПП Журавель”, 2011. — 360 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті