Формування міжнародних економічних відносин у контексті глобальної конкуренції країн у світогосподарській системі.

Автор(и)

  • О. Taranych Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

міжнародні економічні відносини, глобальна конкуренція, міжнародна конкурентоспроможність країн, світовий поділ праці, економічний розвиток, неоіндустріалізація, постіндустріальне суспільство

Анотація

Визначено умови формування міжнародних економічних відносин у контексті глобальної конкуренції країн у світогосподарській системі. Глобальна конкуренція є рушійною силою інтеграції національних економічних систем до процесу світового поділу праці щодо стандартизації та кооперації виробничих відносин, відносно яких визначено ряд тенденцій власного розвитку: уніфікація, стандартизація складових (сировини, напівфабрикатів, запасних частин); поляризація попиту на дорогу та дешеву продукцію; стирання галузевих і міжгалузевих меж щодо виробництва високотехнологічних товарів; створення експертних систем прийняття управлінських рішень засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Досліджено характер глобальної конкуренції, яка набуває вид кооперації та співробітництва як серед виробників, так і між виробниками та споживачами. У світовій економіці зростає частка індустріальних і постіндустріальних країн, продаж сировинних і високотехнологічних товарів змінюється постачанням комплексних пакетів послуг. В такий спосіб індустріальні та постіндустріальні країни витискають зі світового ринку слабкі країни, отримують контроль над ланцюгами створення додаткової вартості власної продукції. У контексті глобальної конкуренції формування міжнародних економічних відносин відбувається шляхом впровадження досягнень НТР у виробництво з урахуванням перспективних технологічних укладів: скорочення традиційних виробництв (третього та четвертого) на користь новітніх (п’ятого та шостого). У глобальній перспективі країни з транзитивною економікою та такі, що розвиваються, втрачають можливості самостійного здобуття власного економічного суверенітету через брак вільних ресурсів і низький поточний рівень міжнародної конкурентоспроможності їх продукції на світових товарних ринках.

Біографія автора

О. Taranych, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Таранич О. В. Особливості визначення міжнародної конкурентоспроможності країн у контексті глобалізації світової економіки // Теоретичні і прикладні проблеми моделювання сталого розвитку економічних систем. Монографія / під загальною редакцією Т.В. Орехової; відповід. ред. О.Л. Некрасова. – Донецьк: «Сучасний друк», 2013. — С. 164-175.

Таранич О.В. Принципи й особливості стратегії формування міжнародної конкурентоспроможності країн у контексті глобалізації світової економіки / О.В. Таранич // Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы экономического и социального развития в условиях мирового кризиса». – Донецк: ДонНТУ, 2009. — 244 с. — С. 209-211.

Gross domestic product: GDP by type of expenditure, VA by kind of economic activity, total and shares, annual, 1970-2015 [Електронний ресурс] / Data Center of UNCTADSTAT // United Nations Conference on Trade and Development. — Режим доступу: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (дата звернення: 17.05.2017). – Назва з екрана.

Родионова И.А. Мировая промышленность: структурные сдвиги и тенденции развития (вторая половина ХХ – начало ХХІ вв.) : монография. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2009. – 231 с.

Глобальна конкуренція: нові явища, тенденції та чинники розвитку: монографія / С.Ю. Пахомов; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2008. — 224 c.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті