Тенденції розвитку ринку освітніх послуг в Україні.

Автор(и)

  • I. Akhnovska Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

освіта, ринок освіти, якість освітніх послуг, освітні послуги, система освіти в Україні

Анотація

У статті розглянуто державні та ринкові механізми регулювання ринку освітніх послуг. Проаналізовано основні тенденції на ринку освіти України, визначено основні проблеми. Основною функцією освіти є надання відповідних освітніх послуг, що, в свою чергу, створить унікальний трудовий ресурс відповідної спеціалізації. Тому вивчення питань, пов'язаних із розробкою та впровадженням нових систем або технологій, робить дослідження актуальним. В статті охарактеризовано сучасний стан освіти та сформульовані рекомендації щодо вдосконалення її якості. Визначено місце регулювання серед основних функцій управління системою освіти. Розкрито необхідність удосконалення фінансування освіти на основі поєднання державних і приватних ресурсів. Наведені практики поєднання ринкових і державних механізмів регулювання. Визначено, що напрями і динаміка розвитку системи освіти у кожній країні визначаються державною регуляторною політикою, конкретними приорітетами і цілями, які повинні бути пов'язані з освітою в сім'ї.

Біографія автора

I. Akhnovska, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент

Посилання

Титарь О.А. Факторы формирования институциональной специфики образовательной сферы Украины / О.А. Титарь // Економічний простір: Збірка наукових праць, Дніпропетровськ, ПДАБА, 2009. – Випуск 25. – С. 305-316.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Ловінська Л. Г. Визначення вартості освітніх послуг / Л.Г. Ловінська // Фінанси України. – 2017. - №2. – С. 12-26.

Заглинська Л.В. Економічна освіта в контексті інвестиційних процесів у галузі / Л.В. Заглинська, О.І. Лукомська // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. – 2014. - Випуск 9 (52).

Мельник Н.І. Особливості реалізації сучасних педагогічних технологій дошкільної освіти в дошкільних закладах США / Н.І. Мельник // Вісник Черкаського університету. Сер. «Педагогічні науки». – Черкаси, 2010. – Вип. 176. – С. 100-104.

Семчук Ж.В. Инструментарий социально-экономического развития образовательных услуг предприятий в условиях повышенного риска в системе обеспечения высокого качества жизни / Ж.В. Семчук // Проблеми економіки. – 2016. - №2. – С. 117-122.

Єлісєєва О. К. Оцінка якості розвитку освітніх послуг в Україні / О.К. Єлісєєва О.К., Тарасенко Т.В. // Бізнесінформ. – 2012. - №5. – С.241-245.

Ольшанцева Т.О. Прогнозування тенденцій розвитку ринку освітніх послуг України / Т.О. Ольшанцева, І.Г. Брітченко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. - №3(23). – С.146-151.

Мудра О.В. Особливості економічного механізму регулювання взаємодії ринків освітніх послуг і праці / О.В. Мудра // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності – 2013. – Випуск 1. – С. 101-104.

Малюкіна А.О. Обгрунтування особливостей ринку освітніх послуг / А.О. Малюкіна // Технологический аудит и резервы производства —2014. - № 4/2(18). – С. 36-39.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті