Стратегічне значення комерціалізації для інноваційного розвитку національної економіки.

Автор(и)

  • A. V. Karpenko Запорізький національний технічний університет
  • Yu. S. Kononenko Запорізький національний технічний університет

Ключові слова:

комерціалізація, інновація, технологія, науково-технічна діяльність, етапи комерціалізації, інтелектуальна власність, суб’єкти комерціалізації

Анотація

В умовах ринкової економіки, заснованої на конкуренції, пріоритетним чинником розвитку та виведення країни з економічної кризи стає готовність населення до інноваційних змін та поширення інноваційної діяльності. Її успішність, що пов’язана з виводом на ринок нової інноваційної продукції, залежить від обсягів процесів комерціалізації. Тому сьогодні, коли розширюються умови для високопродуктивного розвитку різних секторів економіки та загалом підприємницької діяльності, відбувається прискорення науково-технічних змін і їх впровадження у виробництво, набувають особливої актуальності теоретичні дослідження комерціалізації. У статті розкрито роль та стратегічне значення комерціалізації, важливість розвитку процесів комерціалізації у сучасному суспільстві. Доведено, що комерціалізація є важливим елементом інноваційної діяльності, оскільки представляє собою процес перетворення результатів науково-технічної діяльності на товар і подальшу їхню ефективну реалізацію в промислових масштабах. Вона виступає у формі своєрідної посередницької діяльності, що сполучає науково- технічну та комерційну діяльності й забезпечує розвиток ринкових відносин і як каталізатор відображає їх стан. Розглянуто суть і зміст процесу комерціалізації інноваційної діяльності. Узагальнено поняття «комерціалізація» та запропоновано її трактування. Визначено, що комерціалізація характеризується успішною трансформацією нового продукту або послуги від концепції до ринку, забезпеченням реальних умов для перетворення всіх суб’єктів (в т.ч. державних підприємств) у вільних та ефективних товаровиробників, формуванням раціонального конкурентного середовища, пожвавленням трудової, господарської і підприємницької діяльності. Визначено основні фактори впливу на успіх комерціалізації інноваційної діяльності за рівнем сприятливості. Представлено основні способи комерціалізації й етапи її реалізації. Проаналізовано основних суб’єктів комерціалізації інновацій, що визначають її складність і прибутковість, рівень взаємодії в межах матеріального виробництва і соціальної сфери, швидкість просування результатів науково-технічних досліджень до споживача, можливість її вживання за різними сферами застосування.

Біографії авторів

A. V. Karpenko, Запорізький національний технічний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці

Yu. S. Kononenko, Запорізький національний технічний університет

магістр

Посилання

Бутко М. П. Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності в умовах поглиблення інтеграційних процесів / М. П. Бутко, О. В. Попело // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 1. – С. 7-20.

Козметский Дж. Вызов технологических инноваций на пороге новой эры общемировой конкуренции / Дж. Козметский // Трансфер технологии и эффективная реализация инноваций / Под ред. Н.М. Фонштейн. – М. : АНХ, 1999. – С. 11-12.

Економічна енциклопедія: в 3-х т. / гол. ред. ради Б. Д. Гаврилишин. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – Т. 1: А (абандон) – К (концентрація виробництва) / Редкол.: Б.Д. Гаврилишин, відп. ред. С.В. Мочерний, заст. відп. ред. О.А. Устенко та ін. – 2000. – 864 с.

Хикс Дж. Теория экономической истории / Дж. Хикс ; пер. с англ. под общ. ред. P. M. Нуреева. – М. : НП «Журнал Вопросы экономики», 2003. – 224 c.

Монастырный Е. А. Ресурсный подход к построению бизнес-процессов и коммерциализации разработок / Е. А. Монастырный, Я. Н. Грик / Инновации. – 2004. – № 7. – С. 85-87.

Пушкаренко А. Б. Коммерциализация научно-технических разработок как составляющий элемент инновационной деятельности научно-образовательных учреждений / А. Б. Пушкаренко // Известия Томского политехнического университета. – 2004. – Т. 307. – № 3. – С.137-141.

Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. – 714 с.

Bandarian R. Evaluation of commercial potential of a new technology at the early stage of development with fuzzy logic / R. Bandarian // Journal of Technology Management and Innovation. – 2007. – Volume 2, Issue 4. – С. 73-85.

McCoy A. P. Concurrent Commercialization and New-Product Adoption for Construction Products / A. P. McCoy, R. Badinelli, C. Th. Koebel, W. Thabet // The construction and building research conference of the Royal Institution of Chartered Surveyors (Dublin, 4-5 September 2008) Dublin Institute of Technology. – [Electronic resource]. – Acsess mode : http://www.rics.org/site/download_feed.aspx?fileID=3439&fileExtension= PDF

Матковская Я. С. Коммерциализация – предмет экономической теории (является ли коммерциализация предметом экономической теории?) / Я. С. Матковская, Ю. А. Мальцева // Вестник УГТУ–УПИ. – 2010. – № 5. – С. 4-11.

Румянцев А. А. Стратегические инновации – путь к технологическому прорыву в экономике / А. А. Румянцев // В мире научных открытий. – 2010. – Часть 2, №5 (11). – С. 29-32.

Мухопад В. И. Коммерциализация интеллектуальной собственности: Монография / В. И. Мухопад. – М. : Магистр : ИНФРА-М, 2010. – 512 с.

Калиниченко М. П. Маркетинг комерціалізації результатів інноваційної діяльності в промисловості / М. П. Калиниченко // Маркетинг менеджмент інновацій. – Суми : Університетська книга, 2012. – № 4. – С. 43-50.

Денисюк В. А. Комерціалізація результатів науково-дослідних робіт: проблеми і перспективи / В. А. Денисюк // Вісн. НАН України. – 2006. – № 5. – С.39-53.

Мешко Н. П. Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності у сфері міжнародного науково-технічного обміну / Н. П. Мешко, П. В. Робота // Економічний простір. – 2008. – № 12/1. – С. 40-46.

Дежина И. Г. Механизмы стимулирования коммерциализации исследований и разработок / И. Г. Дежина, Б. Г. Салтыков. – М. : ИЭПП. – 2004. – 152 с.

Жиц Г. И. Коммерциализация новшеств и инновационный трансфер: некоторые подходы к трактовке понятий / Г. И. Жиц, М. Н. Квашнина // Инновации. – 2006. – № 11 (98). – С.47-51.

Бут С. Ю. Сучасний стан і проблеми формування та розвитку організаційно- економічного механізму комерціалізації інноваційної діяльності в Україні / С. Ю. Бут, І. О. Совершенна // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – №2. – С.20-23.

Петруненкова А. А. Коммерциализация технологій российский и мировой опыт / А. А. Петруненкова, Н. М. Фонштейн // Сборник статей. – М. : ЗелО, 2011. – С. 44-49.

Косенко О. П. Комерціалізація інтелектуально-інноваційних технологій: монографія / О. П. Косенко. – Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – 599 с.

Ступнікер Г. Л. Комерціалізація інтелектуальної власності як інструменту управління інтелектуальним капіталом / Г. Л. Ступнікер // Економічний простір. – 2008. – № 15. – С. 163- 170.

Кам’янська О. Визначення комерційного потенціалу об’єктів інтелектуальної власності: (Проблеми системного підходу в економіці) / О. Кам’янська, О. Чікіна // електронне наукове фахове видання. – 2009. – № 4 – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/PSPE/2009_4/Chikina_409.htm

Прохоров А. Н. Зарубежный опыт построения процесса коммерциализации интеллектуальной собственности / А. Н. Прохоров // Вестник Тюменского гос. ун-та. – 2011.– № 11. – С. 66-70.

Дорофеева В. В. Проблема коммерциализации инновационных разработок предприятий Сибирского региона / В. В. Дорофеева // Известия ИГЭА. – 2010. – № 5 (73). – С. 57- 60.

Зубко О. В. Теоретичні аспекти комерціалізації інновацій в умовах глобалізації / О. В. Зубко// Економіка. Управління. Інновації. Електронне наукове фахове видання. – 2010. – №2 (4). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/eui/2010_2/10zoviug.pdf

Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер. – М. : Директмедиа Паблишинг. – 2008. – 401 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті