Теоретичні основи статистичного забезпечення регулювання енергонезалежності України.

Автор(и)

  • A.Yu. Deina Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

енергонезалежність, енергоефективність, статистичне забезпечення регулювання енергонезалежності, показники енергонезалежності, статистичні методи аналізу енергонезалежності

Анотація

У статті узагальнено методичні підходи до визначення понять енергобезпеки, енергоефективності, енергонезалежності, розкрито авторський підхід сутності енергонезалежності, визначено її вплив на економічну ситуацію в країні, побудовано концептуальну схему комплексного статистичного дослідження енергонезалежності з метою прийняття необхідних управлінських рішень щодо підвищення рівня енергонезалежності України.

Біографія автора

A.Yu. Deina, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики

Посилання

Завадський Й. С., Осовська Т. В., Юшкевич О. О. Економічний словник.– Київ: «Кондор», 2006. – с. 356.

Стучинська Н. П. Енергетична безпека в Україні: загрози та ризики [Текст] / Н. П. Стучинська // «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук» (г. Ужгород, 08-09 апреля 2016 г.). — Херсон: Издательский дом "Гельветика", 2016.

Постанова КМУ «Про утворення державного підприємства «Енергоринок» від 05.05.2000 № 755 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-2000-%D0%BF

Пабат А. Сутність та основні поняття енергетичної безпеки як складової економічної безпеки // Проблеми науки. – 2011. – № 8. – с. 26–30.

Зеркалов Д. В. Энергетическая безопасность: Монография / Д.В. Зеркалов. – К.: Основа, 2012. – c. 221.

Микитенко В. На чому базується енергетична безпека держави / В. Микитенко // Вісник НАН України. – 2005. – №3. – с. 41–46.

Ковалко М.П. Розвинута енергетика – основа національної безпеки України. Аналіз тенденцій і можливостей / М.П. Ковалко, О.М. Ковалко. – К.:ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф»», 2009. – с. 104.

Бараннік В.О. Енергетична безпека держави: обґрунтування основних складників, залежностей та взаємозалежностей // Стратегічні пріоритети : науково- аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 40-46.

Дзядикевич, Ю. В. Енергетична безпека України та її складові / Ю. В. Дзядикевич // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6. – С. 5-13.

Енергетична стратегія України на період до 2030 року (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №1071) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/ minugol/control/ uk/doccatalog/list?currDir=50358

Лопанчук Г. В. Проблеми забезпечення енергетичної незалежності української економіки / Г. В. Лопанчук // Управління розвитком, 2011. – №16 (113) – с. 104-105.

Характеристика паливно-енергетичного комплексу України: Конспект лекцій до вивчення базових тем дисципліни (для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 (6.030601) - «Менеджмент») / Авт.: І.О. Самойленко - Х.: ХНАМГ, 2009. – 132 с.

Шидловський А.К. Тенденції розвитку енергетики України : [навчальний посібник] / А.К. Шидловський, С.І. Випанасенко, Л.П. Ворохов. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2005. – С. 94.

Чукаєва І.К. Паливний енергетичний комплекс: сучасний стан та перспективи розвитку. Докт.дис. – Київ, 2006, с. 17.

Головач А. В. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика : навч. посіб. / Головач А. В., Захожай В. Б., Головач Н. А. – К. : КНЕУ, 2005. – 333 с.

Осауленко О.Г. Інформаційне та управлінське забезпечення сталого розвитку // Статистика України. – 2001. – № 3. – С. 4-9.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Міжнародний валютний фонд [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org

Організація Об’єднаних Націй [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua

Шамилева Л. Л. Статистическое моделирование и прогнозирование: курс лекций. Учебное пособие / Л. Л. Шамилева – Донецк: Каштан, 2008. – 310 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті