Організаціно-методичне забезпечення державного регулювання та аналізу стану ринку праці молоді.

Автор(и)

  • D. Kasmin Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Ключові слова:

ринок праці молоді, трансформація, організаційно-методичне забезпечення, моніторинг

Анотація

Інтеграційні процеси державного регулювання на ринку праці та в особливості ринку праці молоді недостатньо вбудовуються в загальну концепцію трансформаційних перетворень економіки. Це негативно впливає на соціально-економічний розвиток держави, і як наслідок розбалансування попиту та пропозиції на ринку праці молоді. Метою статті є розробка організаційно-методичного забезпечення державного регулювання та аналізу стану ринку праці молоді в умовах трансформаційних процесів економіки. В роботі використані методи аналізу та синтезу, системного аналізу, структурно-логічного аналізу. Обґрунтовано й розроблено організаційно-методичного забезпечення державного регулювання та аналізу стану ринку праці молоді на засадах моніторингу. Особливістю запропонованого методичного забезпечення є дослідження потенціалу ринку праці молоді, організаційного забезпечення та збалансованості попиту та пропозиції. Головні функції з проведення моніторингу стану ринку праці молоді на рівні Харківського регіону виконує Харківський обласної центр зайнятості та Головне управління статистики в Харківській області. Процес моніторингу ґрунтується на накопиченні інформації, дослідженні інформації за окремими напрямами та розробленні пропозицій, підготовці й ухваленні управлінських рішень між державними інститутами національного і регіонального рівня. У результаті чого створено можливість вчасно реагувати на динамічні зміни сучасних соціально-економічних процесів. Ключовим елементом системи державних інститутів, як на державному так і регіональному рівні відводиться державній службі зайнятості.

Біографія автора

D. Kasmin, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

к.е.н., викладач кафедри управління персоналом та економіки праці

Посилання

Мазурок П. Методологічні та інституціональні основи визначення інфраструктури ринку праці України // Регіональна економіка. – 2005. – №1. – С. 51–56.

Волкова О.В. Соціально-економічні детермінанти ринку праці України: монографія / О. В. Волкова. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 376 с.

Лісогор Л. С. Трансформація ринку праці: можливості реалізації інноваційних змін в сучасних умовах / Л. С. Лісогор // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Економіка. – 2015. – Вип. 11. – С. 177–183.

Александров Г. А. Антикризисное управление: теория, практика, инфраструктура [Текст] / Г. А. Александров. – Москва : БЕК, 2007. – 544 с.

Тарасевич А. П. Теоретичні аспекти визначення сутності моніторингу в сучасних умовах господарювання [Текст] / А. П. Тарасевич. // Стратегія економічного розвитку харчової промисловості та забезпечення продовольчої безпеки країни : матеріали міжнародної науково–практичної конференції 29–31 жовтня 2012 р. – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 116–118.

Сардак О. В. Управління персонал-маркетингом: ідеогенез, інструментарій, синергія: монографія / О. В. Сардак. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 664 с.

Шаульська Л. В. Реалізація потенціалу конкурентоспроможності фахівця в умовах кризового стану ринку праці / Л. В. Шаульська // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – 2014. – № 2. – С. 97–101.

Маршавін Ю. М. Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу: монографія. – К. : Альтерпрес, 2011. – 396 с.

Ведерніков М. Д. Нові підходи до створення ефективного механізму оплати праці спеціалістів / М. Д. Ведерніков, О. А. Гарват // Регіональні перспективи. – 2002. – № 3– 4. – С. 205–207.

Харківський обласний центр зайнятості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua/control/uk/doccatalog/list

Головне управління статистики в Харківській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/diialnist-holovnoho-upravlinnia

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті