Методологія аналізу регіонального економічного ризику.

Автор(и)

  • N. V. Burkina Vasyl’ Stus Donetsk National University

Ключові слова:

ризики, економічний ризик, регіональний ризик, класифікація ризиків, оцінювання ризиків, моделювання ризиків, прогнозування ризиків, ризик- менеджмент, управління ризиками, методологія, аналіз ризиків, мозковий штурм

Анотація

У статті розглядається поняття ризику, наводяться різні класифікації ризиків, а також методи оцінювання ризиків. Акцент зроблений на визначенні саме економічного регіонального ризику. У процесі розглядання різних визначень ризику перевага надається тому, що найбільш підходить для пояснення економічного ризику на регіональному мікрорівні. Також побудовано класифікаційну систему різноманітних видів ризиків, яку націлено на визначення таких ризиків, що найтіснішим чином пов’язані з регіональними ризиками. Сформована система методів оцінювання ризиків дозволяє виокремити ті методи, що найкращим чином оцінюють регіональні ризики. Побудовані на базі цих методів економіко-математичні та економіко-статистичні моделі дозволяють спрогнозувати ступінь ризиків на регіональному рівні та зменшити збитки окремих підприємств та регіонів в цілому. Зокрема, увагу приділено методу мозкового штурму, який є основою всіх методів оцінювання ризиків. Інші методи оцінки ризику з цієї системи будуть розглянуті більш детально в наступних статтях. Вони будуть застосовуватися для оцінки рівня ризику в регіоні і до виготовлення статистичних і математичних моделей ризику.

Біографія автора

N. V. Burkina, Vasyl’ Stus Donetsk National University

Phd, Associated professor

Посилання

Чиркова К.А., Ермолаева Е.В. Экономический риск: сущность и методы регулирования // БМИК, 2015. – №12. – С.1509 -1519.

Макарова Е.А. Новый взгляд на определение риска как экономической категории // Российское предпринимательство. — 2013. — № 4 (226). — с. 34-37.

Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций - 8-е издание - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 544с.

Воробьев С.Н., К.В. Балдин Управление рисками в предпринимательстве - М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К°», 2012. – 769 с.

Черкасов В.В. Проблемы риска в управленческой деятельности. М: Рефл-бук, К.:Ваклер, 1999. – 288 с.

Хохлов Н.В. Управление риском. М.: Юнити – Дана, 1999. – 239 с.

Geoff Kates. Risk management systems 2000.//Risk Professional, №2 / 1 February 2000. London Informa Group, 2000. – pp.19-31.

Roland Kenett. Towards a grand unified theory of risk. Operational Risk, London, Infroma Business Publishing 2000. – pp. 61-69.

J.P.Morgan/Reuters. RiskMetrics – Technical Document, http://www.jpmorgan.com/RiskManagement/RiskMetrics/RiskMetrics.html.

Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения / В. М. Гранатуров.– М. : Дело и Сервис, 2010.– 208 с.

Миэринь Л.А. Основы рискологии: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. –143 с.

Филиппов Л.А., Филиппов М.Л. Оценка риска по методу Вексицкого. - Барнаул: Алтайский государственный университет, 2000. – 54 с.

Rumsfeld, D. (2002). Department of Defense news briefing, February 12, 2002. Retrieved on August 8, 2012 , http://www.defense.gov/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID=2636

Diebold F X, Doherty N A and Herring R J, The Known, the Unknown, and the Unknowable, Princeton University Press, 2010.

Kim S. D. (2012). Characterizing unknown unknowns. Paper presented at PMI® Global Congress 2012—North America, Vancouver, British Columbia, Canada. Newtown Square, PA: Project Management Institute.

Savransky, S. D. (2000). Engineering of creativity: Introduction to TRIZ methodology of inventive problem solving. Boca Raton, FL: CRC Press.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті