Чинники ефективності маркетингової стратегії експортної діяльності підприємства.

Автор(и)

  • O.V. Kendyukhov Запорізький національний університет
  • V.E. Bolgov Донецький національний університет імені Василя Стуса,
  • V.P. Zaliznyuk Дніпровський завод мінеральних добрив

Ключові слова:

експортна діяльність, маркетингова стратегія, ринок добрив, фактори розвитку

Анотація

Метою цієї статті є дослідження чинників, що впливають на формування та ефективність маркетингової стратегії експортної діяльності підприємства по виробництву мінеральних добрив. Всі фактори згруповано в дві групи: зовнішні та внутрішні. Встановлено, що в складі внутрішніх чинників організаційно-управлінський потенціал промислового підприємства є вирішальним елементом в здійсненні координаційно-регулюючої функції з досягнення поставленої стратегічної цілі підприємства, за рахунок узгодженості дій всіх структурних елементів через ефективне використання всіх наявних та потенційних управлінських та організаційних ресурсів. Одними з ключових зовнішніх чинників, які впливають на формування та ефективність маркетингової стратегії експортної діяльності підприємства, є: динаміка ринку та конкурентне середовище. Охарактеризовано напрями навчання на підприємствах хімічної промисловості як методу забезпечення достатнього рівня кадрового потенціалу на підприємствах галузі. Визначено структуру формування технологічного потенціалу промислового підприємства. Виходячи з того факту, що основні засоби вітчизняних виробників мають значний відсоток зносу, було структуровано методи усунення зносу основних засобів та джерела їх фінансування. Проаналізовано структуру та складові формування економічно-правових аспектів функціонування маркетингової стратегії експортної діяльності підприємства. Проведено детальний аналіз Європейського ринку мінеральних добрив, визначено його тенденції та напрями розвитку.

Біографії авторів

O.V. Kendyukhov, Запорізький національний університет

доктор економічних наук., професор, завідувач кафедри управління персоналом та маркетингу

V.E. Bolgov, Донецький національний університет імені Василя Стуса,

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства

V.P. Zaliznyuk, Дніпровський завод мінеральних добрив

кандидат економічних наук, заступник генерального директора з зовнішньо-економічної діяльності

Посилання

Проблемы развития и размещения химической промышленности [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knowledge.allbest.ru /geography/ d2c0b65625b3bd78a5c53b89521306c37.html.

Перерва П. Г. Формування стратегії розвитку підприємств хімічної промисловості / П. Г. Перерва // Вісник НТУ «ХПІ». 2013. – № 21 (994) – С. 112–119.

Собкевич О. В. Пріоритети інвестиційного забезпечення структурних реформ у промисловості України / О. В. Собкевич, А. В. Шевченко, А. І. Сухоруков, Є. В. Бєлашов / Аналітична доповідь. – К.: НІСД, 2014. – 57 с.

The European Chemical Industry Council Facts and Figures 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cefic.org/Facts-and-Figures/

Пащук Л. Особливості управління персоналом вітчизняних підприємств хімічної галузі на засадах маркетингу / Л. Пащук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2009. – № 107–108. – С. 103–106.

Голубовська-Онісімова Г. М. Дослідження політики та законодавства у сфері управління хімічними речовинами в Україні / Г. М. Голубовська-Онісімова та ін. // Вcеукраїнська екологічна ГО «МАМА-86». – К.: 2006. – 102 с.

Гончаренко Т. П. Аналітичне забезпечення процесу управління науково- технічним потенціалом промислового підприємства на основі стратегічного підходу / Т. П. Гончаренко // Збірник тез доповідей наук.-практ. конф. молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації». – Тернопіль.: Економічна думка. – 2005. – С.152–155.

Крупнейшие компании Украины – Химическая промышленность [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://delo.ua/business/krupnejshiekompanii-ukrainyhimicheskaja-promyshlennost-163483/

Ілляшенко Т. О. Знос, як джерело оновлення, формування та функціонування основного капіталу та шляхи його покращення / Т. О. Ілляшенко, Т. М. Лівацька // Вісник СумДУ. Серія економіка, 2007 – № 1. – С. 136–143.

Чичкало-Кондрацька І. Б. До питання оновлення основних виробничих фондів промисловості / І. Б. Чичкало-Кондрацька // Фінанси України. – 2002. – № 4. – С. 47–50.

Механізм переходу економіки України на інноваційну модель розвитку: монографія / [О. І. Амоша, С. М. Кацура, Т.В. Щетілова та ін.]; за заг. ред. О. І. Амоші. – Донецьк: Ін-т економіки промисловості, 2002. – 108 с.

Єрохіна К. Інвестиційні стимули в механізмі оподаткування прибутку підприємств в Україні / К. Єрохіна, К. Швабій, Д. Серебрянський // Економіка України. – 2010. – № 7. – С.32–41.

Барменков Д. В. Факторы и механизмы повышения конкурентоспособности крупнейших предприятий, производящих минеральные удобрения / Д. В. Барменков // Российский экономический интернет-журнал: Интернет-журнал АТиСО / Акад. труда и социал. отношений – Электрон. журн. – М.: АТиСО. – 2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://e-rej.ru/Articles/2008/Barmenkov1.pdf.

Heffer P. and Prud’homme M. «Short-Term Fertilizer Outlook», IFA Strategic Forum, Marrakech, 19–20 November 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fertilizer.org/imis20/images/Library_Downloads/2014_ifa_marakech_outlook_su mmary.pdf?WebsiteKey=411e9724-4bda-422f-abfc- 8152ed74f306&=404%3bhttp%3a%2f%2fwww.fertilizer.org%3a80%2fen%2fimages%2fLib rary_Downloads%2f2014_ifa_marakech_outlook_summary.pdf

Залізнюк В. П. Європейський ринок мінеральних добрив та позиція України на цьому ринку / В. П. Залізнюк // Збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (м. Суми, 24–25 вересня 2015 р.). – Суми: ФОП Ткачов О.О., 2015. – С. 71–74.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті