Особливості обліку нематеріальних активів, що належать до групи прав користування майном.

Автор(и)

  • Yе. Ionin Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • L. Tarasenko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

облікові особливості нематеріальних активів, права на чуже майно, облік чужого майна, оцінка прав користування, ідентифікація, критерії визнання нематеріальних активів, нормативно-правове регулювання обліку

Анотація

Стаття присвячена обліковим особливостям використання таких нематеріальних активів як право користування майном. Специфіка прав користування майном спричиняє наявність суперечливих точок зору серед дослідників, практиків, законодавців. В статті розглянуті шляхи облікового відображення зазначених прав. З метою пошуку однозначного підходу до ідентифікації нематеріальним активом прав користування майном у дослідженні проаналізовано існуючі критерії визнання та обґрунтування їх доцільності по відношенню до зазначених прав. Висновки дослідження щодо обґрунтованості підходів до відображення прав користування майном підкреслюють важливість обраного того чи іншого підходу обліку з точки зору привабливості підприємства, з одного боку, та дотримання таких принципів обліку як обачність та превалювання сутності над формою, - з іншого. Аналізом нормативно-правової бази щодо об’єкту дослідження визначено сутність прав користування майном та зроблено висновки щодо необхідності вдосконалення існуючих норм з метою усунення їх неоднозначного трактування.

Біографії авторів

Yе. Ionin, Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту

L. Tarasenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Посилання

Куцик П.О., Дрогобицький І.М., Плиса З.П., Скоп Х.І. Облікова концепція управління вартістю нематеріальних активів підприємства Текст: монографія / П.О. Куцик, І.М. Дрогобицький, З.П. Плиса, Х.І. Скоп. – Львів: Растр-7, 2016. – 268 с.

Лист Міністерства фінансів України від 14.09.2016 р. N 31-11420-07-10/26261 Щодо окремих питань бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/8845-26261.html

Лист Міністерства фінансів України від 06.03.2009 р. N 31-34000-10-10/6424 Щодо відображення у бухгалтерському обліку права постійного користування земельними ділянками [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF09015.html

Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 № 1378-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-15

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності НК «Експоцентр України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dus.gov.ua/content/nacionalnyykompleks-ekspocentr-ukrayiny

Садовська І.Б. Бухгалтерський облік [текст]: навч. посіб. / І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 688 с.

Постанова кабінету міністрів «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 № 1127 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1952-15

Горецька Л.Л. Активи в національних системах бухгалтерського обліку : Автореф. дис. канд. екон. наук : 08.06.04 / Л. Л. Горецька; Ін-т аграр. економіки УААН. - К., 2003. - 18 c.

Вакун О.В. Нова сутність нематеріальних активів в бухгалтерському обліку / О. В. Вакун // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 3. – С. 211-215.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті