Удосконалення документального оформлення операцій з нематеріальними активами.

Автор(и)

  • N. V. Piskunova Донецький національний університет
  • G. Y. Chubar Донецький національний університет
  • K. S. Piskunova Донецький національний університет

Ключові слова:

нематеріальні активи, бухгалтерський облік, форми первинного обліку, удосконалення, іноземний досвід

Анотація

У статті проаналізовано діючі типові форми первинних документів з обліку інтелектуальної власності. Запропоновано створити форми документів для обліку всіх видів об’єктів у складі нематеріальних активів. Обґрунтовано доцільність використання іноземного досвіду у створенні нових форм документів.

Біографії авторів

N. V. Piskunova, Донецький національний університет

к. е. н., доцент

G. Y. Chubar, Донецький національний університет

студент

K. S. Piskunova, Донецький національний університет

студент

Посилання

Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку : Наказ Міністерства фінансів України, від 24.05.1995, № 88 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95.

Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів : Наказ Міністерства фінансів України, від 22.11.2004 р., № 732. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z1580-04.

Про затвердження типових форм первинного обліку основних засобів : Наказ Міністерства статистики України, від 29.12.1995 р., № 352 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_5y/pg_irnlwe/index.htm.

Бразілій Н.М. Документальне оформлення наявності та руху нематеріальних активів / Н. М. Бразілій [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/ bitstream/123456789/10674/1/Brazilii.pdf.

Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве : Постановление Госкомстата РФ, от 30.10.97, № 71а (ред. от 21.01.2003) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakonprost.ru/content/base/12801.

Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об’єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) та Інструкції щодо їх застосування : Наказ Міністерства статистики України, від 10.08.2004 р., № 469 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1054-04.

Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» : Постанова Кабінету Міністрів України, від 10.09.2003, № 1440 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF.

Криштопа І. Оцінка нематеріальних активів: проблемні питання та напрямки їх вирішення / І. Криштопа // Галицький економічний вісник. — 2010. — № 1 (26). — С. 169-176.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті