Індекси депозитного відсотка як індикатори привабливості банку для розміщення грошових заощаджень населення.

Автор(и)

  • V. V. Gerasymenko Науково-дослідний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
  • R. A. Gerasymenko Донецький національний університет

Ключові слова:

заощадження населення, банк, інвестиційний ресурс, банківські ресурси, індекс ставок депозитів

Анотація

В статті викладено предмет дискусії та обґрунтовано точку зору авторів щодо визначення поняття «заощадження населення»; визначено конкурентів банків на ринку приватних вкладів; розкрито механізм використання індексів депозитних відсотків для оцінки привабливості банку для розміщення грошових заощаджень населення; внесено пропозиції щодо використання інструментів комунікаційної політики для більше активного залучення коштів фізичних осіб в активний банківський оборот.

Біографії авторів

V. V. Gerasymenko, Науково-дослідний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

к. е. н.

R. A. Gerasymenko, Донецький національний університет

к. е. н., доцент

Посилання

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bank/ gov.ua.

Алексєєнко М.Д. Сутність і роль заощаджень в умовах ринкової економіки / М. Д. Алексєєнко // Економіка України. — 2000. — № 11. — С. 23-30.

Белугін Ю.М. Заощадження й безготівкові розрахунки вкладників Ощадного банка СРСР / Ю. М. Белугін. — М.: Фінанси й статистика, 1988. — 80 с.

Кузів І.В. Еволюція поглядів щодо сутності поняття «заощадження» / І. В. Кузів // Наукові праці НДФІ. — 2008. — № 3 (44). — С. 144-151.

Буркальцева Д. Заощадження населення як національний інвестиційний ресурс / Д. Буркальцева // Банківська справа. — 2007. — № 3. — С. 75-80.

Калач Г. Заощадження населення як чинник формування інвестиційних ресурсів держави / Г. Калач // Актуальні проблеми економіки. — 2003. — № 6. — С. 13-16.

Ільченко Т. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності економічної категорії «заощадження» / Т. Ільченко // Вісник Львівського ун-ту. — Серія «Економіка». — 2009. — Вип. 41. — С. 213-233.

Шаманська О.С. Сутність і особливості заощаджень населення в умовах ринкової транс- формації економіки / О. С. Шаманська // Фінанси банки, інвестиції : [науковий вісник]. — 2012. — № 3. — С. 72-77.

Роуз Питер С. Банковский менеджмент / пер. с англ. со 2-го изд. / Питер С. Роуз. — М.: «Дело ЛТД», 1995. — 768 с.

Кашин Ю.С. Заощадження населення в СРСР / Ю. С. Кашин. — М.: Фінанси й статисти- ка, 1979. — 174 с. (с. 7).

Аржевітін С. Сукупні заощадження населення умовах державного регулювання ресурс- ного потенціалу банків України / С. Аржевітін // Економіст. — 2010. — № 10. — С. 20 -22.

Свердин М.М. Механізм формування заощаджень населення: фіскальні чинники стимулювання / М. М. Свердин // БізнесІнформ. — 2009. — № 4. — С. 27-31.

Олійник А.В. Економічні чинники стимулювання залучення заощаджень населення у банківську систему в умовах доларизації економіки / А. В. Олійник, О. А. Романюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2010. — Т. 3. — № 3. — С. 169-172.

Ворошило В.В. Формирование депозитного портфеля домохозяйств в условиях финансового кризиса / В. В. Ворошило // Экономика и управление. — 2009. — № 2-3. — С. 113-117.

Ван-Хауз Дэвид Д. Современные деньги и банковское дело / Дэвид Д. Ван-Хауз, Роджерс Лерой Миллер; пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 856 с.

Коцюрубенко Г. Проблеми формування заощаджень домогосподарств / Г. Коцюрубенко. Формування заощаджень українськими домогосподарствами // Вісник КНЕТУ — 2011. — № 5. — С. 71-81.

Макроекономічні цілі та наслідки формування заощаджень населення // Доходи та заощадження в перехідній економіці України // [В. Бандера, В. Буняк, О. Ватаманюк та ін.]; С. Панчишин [ред.], М. Савлук [ред.]. — Л.: Видав. центр НЛУ ім. Івана Франка, 2003. — 406 с.

Жупанин В.В. Заощадження населення як джерело залучення коштів в економіку України : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н.: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / В. В. Жупанин. — К.: Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України, 2009. — 21 с.

Франченко О.Л. Використання заощаджень населення в інвестуванні економіки країни через структури фондового ринку / О. Л. Франченко // Економічний часопис — XXI. — 2010. — № 9/10. — С. 26-29.

Карковська В.Я. Заощадження як джерело інвестиційних ресурсів у національній економіці / В. Я. Карковська // Економічний простір. — 2008. — № 9. — С. 32-39.

Аржевітін С. Сукупні заощадження населення в умовах державного регулювання ресурсного потенціалу банків України / С. Аржевітін // Економіст. — 2010. — № 10. — С. 20-22.

Вовчак О.Д. Вклади населення як важливе джерело фінансування банківської інвестиційної діяльності / О. Д. Вовчак // Науковий вісник НЛТУ України : [Збірник науково-технічних праць]. — Львів: ЛНТУ України. — 2007. — Вип. 17.5. — С. 134-144.

Варода Л. Роль заощаджень населення у формуванні банківського капіталу / Л. Варода // Вісник Тернопільскої академії народного господарства. — 2005. — № 3. — С. 74-81.

Петренко Я. Неорганізовані нагромаджені заощадження в механізмі трансформації заощаджень в інвестиції / Я. Петренко // Економіка України. — 2010. — № 1. — С. 54-59.

Савлук М. Грошові заощадження населення як ресурс фінансового ринку / М. Савлук // Роль грошових заощаджень населення в розбудові економіки України. Матеріали науково-економічної конференції 19 лютого 2009 р.; наук. ред. А. А. Мороз. — К.: КНЕУ, 2002. — 193 с.

Ватаманюк О.З. Зоощадження в економіці України: макроекономічний аналіз : [монографія] / О. З. Ватаманюк. — Львів: видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка, 2007 — 536 с.

Макконнелл К.Р. Принципи, проблеми й політика / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю [перекл. з англ. 11-го вид.]. — К.: Хагас-Демос, 1993. — Т. 1. — 400 с.

Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. Кейнс. — М.: Гелиос АРВ, 2002. — 352 с.

Самуэльсон П.А. Макроэкономика : [учебник] / П. А. Самуэльсон, В. Д. Нордгауз; пер. с англ. — К.: Основы, 1998 — 676 с.

Sloman J. Ekonomics / J. Sloman. — London: Harvester Wheatsheaf, 1995. — 601 p.

Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/ uoazk/RK2462012.pdf І.

Индекс ставок по депозитам физических лиц [Електронний ресурс]. — Режим доступа: http://index.minfin.com.ua/index/deposit.

Методика определения индекса Fudi [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://fudi. finance.ua/methodology.

Фут Н. Будущее медиа — сейчас / Н. Фут // Маркетинговые исследования в Украине. — 2008. — № 3(22). — С. 50-54.

Исследование отношений украинцев к рекламе в 2007 году // Маркетинговые исследования в Украине. — 2008. — № 1 (26). — С. 73-79. 36. Путеводитель для банкиров [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. prostobankir.com.ua/marketing_ reklama_pr.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті