Пенсійна система в контексті розвитку неформальних інститутів.

Автор(и)

  • N. S. Rad Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області

Ключові слова:

пенсійна система, соціальна держава, завдання, неформальні інститути, соціальний захист, пенсія, людина, проблеми, розвиток, суспільство

Анотація

В статті досліджено окремі аспекти розвитку сучасної трирівневої пенсійної системи України в контексті інституціональної теорії. Проведено аналіз концепції пенсійного страхування як механізму рішення соціальних завдань. Відмічено, що його складові: солідарна та накопичувальна системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування і система недержавного пенсійного забезпечення уявляють собою універсальні інструменти не тільки для підвищення соціального захисту громадян, але й економічного зростання держави. Адже страхові внески уявляють собою реальне джерело для формування вітчизняних інвестиційних ресурсів, інвестиційного середовища та інноваційного розвитку економіки. Дослідження сфокусовано на проблемах інтеграції оновленої пенсійної системи у вітчизняну суспільну інфраструктуру. Підкреслено, що однією з основних причин виникнення проблем трирівневої пенсійної системи є недосконалість інституціонального середовища. Аналіз стану її неформальної складової дозволив зробити висновок про виключну роль даного компоненту в ефективному функціонуванні пенсійної системи. Шляхом виокремлення та аналізу основних категорій неформальної інституціональної сфери окреслена спрямованість їх впливу на формування проблемних тенденцій в межах пенсійних відносин. Відмічено, що з точки зору інституціональної теорії рішення подібних проблем лежить в площині врегулювання системних дисбалансів між формальною та неформальною складовою. В ході дослідження була застосована сукупність загальнонаукових методів: узагальнення, групування, порівняльного аналізу досліджуваних категорій. Теоретичні узагальнення та висновки будувались на підставі абстрактно-логічного методу. Розроблені пропозиції по удосконаленню концепції сучасної пенсійної системи України в контексті подальшого соціально-економічного розвитку суспільства та вирішення соціальних завдань. 

Пенсійна система в контексті розвитку неформальних інститутів

Біографія автора

N. S. Rad, Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області

к. е. н., перший заступник начальника

Посилання

Конституція України. — К.: Велес, 2006. — 48 с.

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Закон України від 09.07.2003 №1058 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15.

Рад Н.С. Нематеріальні аспекти реалізації інвестиційного потенціалу в контексті пенсійного реформування. Материалы ІІ Всеукраинской научно-практической конференции «Проблемы современной экономики» / Н. С. Рад. — Николаев: НУК, 2011. — С. 101-103.

Петруся Ю.Є. Інституційні чинники економічного розвитку / Ю.Є. Петруся, О.Ф. Івашина // Економічна теорія. — 2010. — № 4. — С. 24-31.

Волгин Н.А. Социальная политика. Энциклопедия / Под ред. д. э.н., проф. Н. А. Волгина и д.ф.н., проф. Т. С. Сулимовой. — М. Издательство «Альфа-Пресс», 2006. — 416 с.

Новый словарь иностранных слов / Глав. ред. В. В. Адамчик. — М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2007. — 1152 с.

Омелянович Л.О. Вплив реформування пенсійної системи України на соціально-економічний розвиток суспільства : [моногр.] / Л. О. Омелянович, Н. С. Рад.— Донецьк: Дон- НУЕТ, 2012. — 282 с.

Галушка З.І. Модель людини в економічній теорії / З. І. Галушка // Економічна теорія. — 2012.— № 4. — С. 49-55.

Іншаков О.В. Інституція — ключ до розуміння економічних інститутів / О. В. Іншаков, Д. П. Фролов // Економічна теорія. — 2011.— № 1. — С. 52-62.

Колот А.М. Соціальна згуртованість суспільства як доктрина: основні засади, причини актуалізації, складові розвитку / А.М. Колот // Економічна теорія. — 2012. — № 1. — С. 18-28.

Гриценко А.А. Внутрішня структура довіри / А. А. Гриценко // Економічна теорія. — 2010. — № 3. — С. 20-26.

Коваленко Ю.М. Неформальні норми фінансового сектора економіки: економічна ментальність та інституційна довіра / Ю. М. Коваленко // Економічна теорія. — 2012.— №2.— С. 58-68.

Рад Н. С. Соціальна справедливість як фактор розвитку пенсійної системи України / Н.С. Рад // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. — 2012. — № 1 (115). — C. 80-88.

Рад Н.С. Формування сучасної пенсійної системи України: теоретико-методологічні ас- пекти / Н.С. Рад // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. — 2011. — № 16 (170). — С. 213-219.

Ткач А.А. Теоретичне підґрунтя формування фінансового інституціоналізму / А. А. Ткач // Фінанси України.— 2012. — № 8 (201). — С. 98-105.

Дідівська Т.В. Роль інституту довіри у подоланні фінансової кризи / Т.В. Дідівська // Економічна теорія. — 2010. — № 3. — С. 103-108.

Прозоров Ю.В. Недовіра як інституційна межа концентрації банківського капіталу в координатах простору-часу / Ю. В. Прозоров // Економічна теорія. — 2010. — № 3. — С. 89-93.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті