Суть ефективності як економічної категорії.

Автор(и)

  • V. Shcherbatyuk Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН»

Ключові слова:

ефективність, ефект, результат, категорія, поняття, виробництво

Анотація

У статті розглянуто різні підходи до поняття «ефективність». Неоднозначність думки науковців стосовно даного питання свідчить про важливість даної категорії. Досліджено також співвідношення понять «результативності», «продуктивності» та «ефективності». Встановлено, що ефект і ефективність не є тотожними категоріями: ефективність більш повно розкриває виробничий процес, враховуючи ресурси, які затрачено на виготовлення продукції, а ефект є уже результатом. Визначено основні характеристики «ефективності» як економічної категорії. Автори погоджуються з думкою науковців щодо того, що ефективність можна прирівнювати до результативності. Вона відображає дію об’єктивних економічних законів, має здатність приносити ефект, її можна виразити як співвідношення між собівартістю продукції, ціною та якістю. Ефективність спрямована на виробництво продукції з найменшими затратами. Вона показує ступінь досягнення конкретних результатів від оптимального використання всіх ресурсів господарства. Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення ефективності окремих видів продукції, зокрема, кукурудзи, та визначення методичних підходів до оцінки ефективності виробництва цієї продукції

Біографія автора

V. Shcherbatyuk, Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН»

аспірант

Посилання

Краткий экономический словарь / Под. ред. А.Н. Азрилияна. – 2-е изд. доп. и перераб. – М.: Інститут новой экономики, 2002. – 1088 с.

Классика экономической мысли: Сочинения / [Петти В., Смит А., Рикардо Д., Кейнс Дж., Фридмен М.]. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 753 с.

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное/ Рикардо Д. ; [пер. с англ. Клюкин П. Н.]. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2007. – 960 с. – (Серия «Антология экономической мысли»).

Борисов А.Б. Большой экономический словарь / Борисов А.Б. – М.: Книжный мир, 2000. – 895 c.

Устенко О. Л. Экономика предприятий : метод, пособие. [3-е изд., испр.] — К.: МАУП, 2000. — 44 с. — Библиогр.: С. 42.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2–е изд. – Т. 26. Ч.2. Маркс К. Теории прибавочной стоимости. 1962. – 676 с.

Макконелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы, политика. Пер. С 13-го англ. / К. Р. Макконелл, С. Л. Брю. – Изд. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 974с.

Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения/ Друкер П.; [Пер. с англ. Котельниковой М.] – М. ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 288с.

Терещенко Н.Н. Эффективность деятельности предприятия торговки : учебное пособие / Н.Н. Терещенко, О.Н. Емельянова ; Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск, 2005 – 110 с

Рябкова О.В. Сутність результативності та ефективності діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О.В. Рябкова. – Режим доступу : http:// mevhnu.com/load/2013/7_konkurentnij_potencial_pidpriemstva_metodi_ta_mekhanizmi_pidvish hennja/37-1-0-246.

Хачатуров Т.С. Эффективность капитальных вложений. / Т.С. Хачатуров – М. : Изд-во «Экономика», 1979

Paul Lanoie. Environmental regulation and productivity: testing the porter hypothesis/ Paul Lanoie// Journal of Productivity Analysis/ – 2005. – № 2. – Р. 120-125.

Michael E. Porter. Competitive Strategy/ Michael E. Porter// Simon & Schuster, 2004. – 416 pages

Экономический потенциал развитого социализма / [под ред. Б.М. Мочалова]. – М.: Экономика, 1982. – 280 с.

Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник для студентів вищих закладів освіти / С.В. Мочерний. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – 592 с.

Петренко И.Я. Экономика сельскохозяйственного производства / И.Я. Петренко, П.И. Чужинов. – Алма-Ата: Кайнар, 1992. – 560 с.

Іщенко І.І. Оцінка економічної ефективності виробництва і затрат: Навч. посібник / І.І. Іщенко, С.П. Терещенко. – К.: Вища шк., 1991. – 173 с.

Економіка сільського господарства / [В.П. Мертенс, В.І. Мацибора, Л.Ф. Жигало та ін.]. – К.: Урожай, 1995. – 288 с.

Мацибора В.І. Економіка сільського господарства: Підручник / В.І. Мацибора. – К.: Вища шк., 1994. – 415 с.

Економіка сільського господарства: Підручник / [О.І. Здоровцов, Л.І. Касьянов, В.І. Мацибора, В.Й. Шиян]. – К.: УСГА, 1993. – 320 с.

Владыка А.Д. Эффективность сельскохозяйственного производства: опит, проблемы / А.Д. Владыка. – Л.: Лениздат, 1986. – 190 с.

Добрынин В.А. Проблемы повышения эффективности сельскохозяйственного производства / А.А. Никонов, С.С. Сергеев, М.И. Синюков и др.; Под ред. Добрынина В.А. – М.: Агропрмиздат, 1986. – 334 с.

Дем’яненко С.І. Формування виробничих витрат селянських (фермерських) господарств в умовах ринкової економіки / С.І. Дем’яненко. – К.: Урожай, 1994. – 149 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті