Оптимізація структури капіталу корпорацій за критеріями вартості капіталу, рівнем фінансових ризиків та рентабельності на основі фінансового левериджу.

Автор(и)

  • O. Sinitsyn ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Ключові слова:

структура капіталу корпорації, фінансовий леверидж, ефект фінансового левериджу, середньозважена вартість капіталу, фінансовий ризик, джерела капіталу корпорації, власний капітал, позичковий капітал

Анотація

В умовах світової кризи дослідження основних фінансових проблем, з якими зустрічаються транснаціональні корпорації, переглядають базові концепції та визначають пріоритетні напрямки ефективного управління фінансовою діяльністю корпорації. Діяльність компаній в умовах глобальної ринкової економіки безпосередньо залежить від об’єму фінансового капіталу та його структури. Структура капіталу корпорації, визначає рівень найбільш вагомих фінансових показників її діяльності. Від обраної структури капіталу залежить його вартість та рівень фінансового ризику. Ефективна зміна структури капіталу є чинником збільшення віддачі на власний капітал, що виражається в перевищенні величини рентабельності власного капіталу над рентабельністю сукупних активів. Таким чином, проблема оптимізації структури капіталу є однією з найважливіших задач, що вирішуються в рамках управління капіталом корпорації і фінансовими ризиками, а вдосконалення методики формування оптимальної його структури є актуальним питанням. Актуальність досліджень досягнення оптимальної фінансової структури капіталу визначається тим, що структура капіталу розглядається як один з найважливіших і найскладніших етапів фінансового аналізу, до того ж вирішувати проблему оптимізації необхідно індивідуально для кожної компанії. В процесі формування капіталу корпорації потрібно дотримуватись найбільш ефективного його використання шляхом збільшення оборотності власного капіталу та підвищення його рентабельності. Досягнути раціональної структури капіталу можливо за допомогою методів оптимізації на основі показників оцінки структури капіталу, зокрема фінансового левериджу та середньозваженої оцінки вартості капіталу.

Біографія автора

O. Sinitsyn, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

аспірант кафедри міжнародних фінансів

Посилання

Бланк И. А. Управление формированием капитала [Текст] // И. А. Бланк – К.: Ника-Центр, Єльга, 2002. – 512 с.

Подольська В. О. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / В. О. Подольська, О.В. Яріш. – К.: Центр навч. л-ри, 2007. – 488 с.

Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент: 10-е изд. // Ю.Бригхэм, М Эрхардт. – СПб.: 2009. – 960 с.

Ван Хорн, Джеймс, К., Вахович, мл., Джон, М. Основы финансового менеджмента, 12-е издание: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2006

Верланов Ю. Ю. Фінансовий менеджмент: навчально-методичний посібник Текст] // Ю. Ю. Верланов – Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили, 2006. − 344 с.

Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью [Текст] // В. В. Ковалев - М.: Проспект, 2007. – 336 с.

Савицкая Г. В. Економический анализ: 11-е издание с исправлениями и дополнениями [Текст] // Г. В. Савицкая – М.: Новое знание, 2005 – 651 с.

Наумова Н. В. Эффективное управление капиталом и источниками его покрытия на промышленных предприятиях региона / Н. В. Наумова, Б. И. Герасимов, Л. В. Пархоменко. − Тамбов: ТГТУ, 2004. – 104 с.

Уолш К. Ключевые показатели менеджмента. – М.: Дело, 2000. – С. 146-147.

Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Я. Базілінська. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 328 с.

Бланк И. А. Финансовый менеджмент: [учеб. пособ.] / И. А. Бланк. - К.: Ника-Центр, Зльга, 2001. – 528 с.

Бочаров В. В., Леонтьев В. Е. Корпоративные финансы. - Спб.: Питер, 2002. – 544 с.

Головко Т. В. Стратегічний аналіз : навч.-метод. посіб. / Т. В. Головко, С. В. Сагова; за ред. М. В. Кужельного. – К.: КНЕУ, 2002. – 198 с.

Давыдова Г. В. Методика количественной оценки риска банкротства предприятий / Г. В. Давыдова, А. Ю. Беликов // Упр. риском. – 1999. – № 3.

Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз: підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – К.: Центр навч. л-ри, 2008. – 392 с.

Момот Т. В. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник [Текст] // Т. В. Момот, В. О. Безугла, Ю. О. Тараруєв, М. В. Кадничанський, І. Г. Чалий/ за ред. Момот Т. В. – К.: Центр учбової літератури, 2011. –712 с.

Назарова Г. В. Фінансовий леверидж в оптимізації структури капіталу акціонерного товариства / Г. В. Назарова, В. Лаптев // Економіка розвитку. - 2006. - № 1 (37). - С.58-60.

Стоянова Е. А Финансовый менеджмент: теория и практика: [учеб.] / Е. А. Стоянова. - М.: Ин-т фин. менеджмента, 2007. – 656 с.

Яремко І. Й. Управління капіталом компанії: економічний і фінансовий інструментарій: монографія / І. Й. Яремко. – Л.: Каменяр, 2006. – 176 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті