Головні складові частини вартісно-орієнтованого управління та їх особливості у сільськогосподарських підприємствах.

Автор(и)

  • N.P. Krizhanovska Вінницький національний аграрний університет

Ключові слова:

вартісно-орієнтоване управління, сільськогосподарське підприємство, додана вартість, ланцюжок вартості, процес управління

Анотація

В даній статі розглядаються філософія та методологія вартісно-орієнтованого управління та його застосування на сучасних підприємствах. У цій статті досліджені переваги вартісно-орієнтованого управління, процес вартісно-орієнтованого управління, його основні складові частини та їх характеристики. У загальних рисах окреслено вирішальну роль агарних підприємств в українській економіці. Проаналізовано особливості аграрних підприємств та їх сучасний стан. Особлива увага спрямована на особливості вартісно-орієнтованого управління в аграрних підприємствах. Було запропоновано впровадження методу «сільськогосподарської» доданої вартості у аграрних підприємствах. Був описаний процес додавання вартості у сільському господарстві. Надані рекомендації щодо принципів впровадження концепції вартісно-орієнтованого управління у сучасних сільськогосподарських підприємствах з метою підвищення конкурентоспроможності і стійкості цих підприємств. Робиться загальний висновок щодо необхідності, особливостей, принципів впровадження вартісно-орієнтованого підходу до управління сучасними сільськогосподарськими підприємствами.

Біографія автора

N.P. Krizhanovska, Вінницький національний аграрний університет

аспірантка першого року денної форми навчання, кафедри
фінансів банківської справи та страхування факультету економіки та підприємництва

Посилання

Review of Agricultural Investment Policies of Ukraine. – OECD Eurasia. Competitiveness Programme, 2015. – 76 p.

Rappaport A. Creating Shareholder Value. The New Standard for business performance. / Rappaport A. – New York: Free Press, 1986. – 270 p.

Copeland T. E. Valuation: Measuring and Managing the Value of companies. / Copeland T.E., Koller T., Murrin J. – Willey, 2000 – 490 p.

Martin John D. Value-Based Management. Corporate Response to the Shareholder Revolution. / John D. Martin, William J. Petty. – Oxford University Press, Inc, 2000 – 272 p.

Martin John D. Value-Based Management with Corporate Social Responsibility. / John D. Martin, William J. Petty, James S. Wallace. – Oxford University Press, Inc, 2009 – 209 p.

Simms J. Marketing for Value / J. Simms // Marketing. – 2001. – № 6. – P. 34-35.

Mc Taggart J. Setting targets to maximize shareholder value / J. Mc. Taggart, S. Gills // Strategy & Leadership. – 2010. – № 2. – P. 18-21.

Boulos F. Managing for Value: It’s Not Just About the Numbers / F. Boulos, P. Haspelagh, T. Noda // Harvard Business Review. – 2001. – № 9. – P. 62-74.

Merchant K.A. Modern Management Control Systems Text and Causes – Prentice Hall, 1998 – 581 p.

Morrin A.R. Driving Shareholder Value: Value-Building Techniques for Creating Shareholder Wealth / A.R. Morrin, Jarell L. - New York: McGraw-Hill, 2000. – 339 p.

Makhnusha S.V. The Problems of Agriculture-industrial Complex in Ukraine Under Globalization / S.V. Makhnusha // Theses of IV International scientific-practical conference “Development of forms and methods of modern management, economy and law in conditions of globalization”. – 5-7 April 2016. – Dnipropetrovsk.

Michael E. Porter Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance / Michael. E. Porter. – Simon and Shuster, 2008. – 592 p.

Agriculture Value Chain Finance Strategy and Design: Technical Note . – IFAD. – 50 p.

Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємства: монографія / О.Г. Мендрул. – Вид-во КНЕУ, 2002. – 272 с.

Алескерова Ю.В. Обґрунтування ринкової стратегії підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності / Ю.В. Алескерова, А.В. Гримашевич ,, Інтеграційні процеси в розвитку економіки: міжнародна науково-практична конф., 10- 11 травня 2013 р. Громадська організація «Львівська економічна фундація»: тези доп. – XXV., 2013 –С. 93-95.

Мілінчук О.В. Вартісно-орієнтоване бюджетування як підхід до управління підприємствами харчової промисловості: автореф.. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. ек. наук: спец. 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О.В. Мілінчук. – Київ, 2011 – 20 с.

Jackson Ira Value-Based Performance. Seven Strategies for Delivering Profits with Principles. / Ira Jackson, Jane Nelson. – Harvard University, 2004. – 20 p.

Beck V. The effects of the implementation of value-based management | V. Beck // International Journal of Economic Sciences and Applied Research. – 2015. – № 2 (7) – P. 153-165.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті