Методика дослідження експортного потенціалу аграрних підприємств.

Автор(и)

  • I. Lavriv Львівський національний аграрний університет

Ключові слова:

експорт, зовнішньоекономічна діяльність, експортний потенціал, методи оцінки, фактори формування, чинники впливу

Анотація

Метою статті є дослідження та вдосконалення системи оцінювання ефективності використання експортного потенціалу агарного підприємства на основі визначення сутності категорії експортний потенціал з урахуванням особливостей його діяльності та системного підходу до оцінювання ефективності використання експортного потенціалу. Зміст статті висвітлює теоретичні аспекти експортного потенціалу як категорії ринкової економіки. В процесі написання удосконалено фактори формування експортного потенціалу аграрного підприємства та запропоновано шляхи його розвитку. В статті обґрунтовано необхідність оцінки експортного потенціалу аграрних підприємств як ключового чинника розвитку української економіки. Розглянуто науково-методичні підходи до оцінювання експортного потенціалу. Запропоновано показники, які комплексно характеризують експортний потенціал на рівні підприємства, окремої галузі, країни в цілому. На основі проведеного дослідження запропоновано методи оцінки експортного потенціалу сільськогосподарських підприємств.

Біографія автора

I. Lavriv, Львівський національний аграрний університет

асистент кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Управління експортним потенціалом України: монографія / А. А. Мазаракі [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац.торг.-екон. ун-т, 2007. - 210 с.

Тимофеєнко С. А. Визначення зовнішньоекономічного потенціалу регіонів України (на прикладі Одеської області) / С. А. Тимофеєнко // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). - 2014. - № 1. - С. 77-84. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvnudpsu_2014_1_12

Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник / О. В. Крущельницька. – К.: Кондор, 2006. – 206 с.

Колесников О. В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр.. та доп. Навч. Посіб / О. В. Колесников. – К.: Центр учбо вої літератури, 2011. – 144 с.

Грабченко А. І. Методи наукових досліджень: Навч. посібник / А. І. Грабченко, А. О. Федорович, Я. Гаращенко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2009. – 412 с.

Економічний аналіз. Навчальний посібник / В.М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2010.

Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: навчальний посібник / Н .В. Тарасенко. – 3-тє видання, перероблене. – Львів: «Новий світ-2000», 2004. – 344 с.

Мішеніна Н.В, Економічний аналіз: навчальний посібник / Н.В. Мішеніна, Г.А. Мішеніна, І.Є. Ярова. – Суми : сумський державний університет, 2014. – 306 с.

Організація і методика економічного аналізу : Навч. посіб. / [Т. Д. Косова, П. М. Сухарев, Л. О. Ващенко та ін.]. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с

Організація та методика економічного аналізу: Навчальний посібник для бакалаврів всіх напрямків підготовки / [Л. О. Бойко, Р. М. Волчек, Н. А. Волкова та ін.]. – Одеса: ОДЕУ, 2010. – 351 с.

Андрєєва Г. І. Економічний аналіз: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г. І. Андрєєва. – Суми: УАБС, 2007. – 230 с.

Пономаренко В. С. Стратегічне управління розвитком підприємства : навчальний посібник / В. С. Пономаренко, О. І. Пушкар, О. М. Тридід. – Харків : ХДЕУ, 2002. – 640 с.

Кириченко О. М. Державне регулювання експортного потенціалу харчової промисловості: Автореф. дис. канд. екон. наук за спец. 08.07.01. – Науково- дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – К., 2002. – С.

Шестакова О. А. Методичні аспекти оцінювання експортного потенціалу підприємства / О. А. Шестакова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства – Харків: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 7(981). – С. 170–178.

Показники оцінки рівня розвитку експортного потенціалу регіону / Г. В. Дугінець, Г. В.Кучерявенко // Економічний простір. - 2012. - № 68. - С. 68-73

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті