Особливості функціонування суб’єктів господарювання в умовах територій пріоритетного розвитку.

Автор(и)

  • K. Aleksych Донецький національний університет

Ключові слова:

територія пріоритетного розвитку, спеціальний режим інвестиційної діяльності, вільна економічна зона, депресивна територія, регіональний розвиток

Анотація

У статті основні результати функціонування функціонування суб’єктів господарювання в умовах територій пріоритетного розвитку, які впливають на результативність та ефективність їх діяльності у період фактичного існування в Україні за допомогою представлення офіційної статистичної інформації. Визначено актуальні проблеми та перспективи їх розвитку з урахуванням впливу на соціально-економічний стан країни. Виокремлено характерні ознаки і цілі їх запровадження на державному та регіональному рівнях, а також критерії, на підставі яких формуються необхідність створення територій пріоритетного розвитку, які є однією з чинних форм спеціальних правових режимів економічної діяльності в Україні. Проаналізовано основні результати функціонування суб’єктів господарювання на територіях пріоритетного розвитку України за період з початку їх заснування по 01.04.14 в аспекті окремих функціональних одиниць та напрямів економічної діяльності. Визначено ефективність застосування територій пріоритетного розвитку як інструмента державної регіональної політики, виокремлено проблеми досягнення територіями пріоритетного розвитку планових результатів ефективності діяльності.

Біографія автора

K. Aleksych, Донецький національний університет

старший викладач кафедри бізнес-статистики та економічної
кібернетики економічного факультету

Посилання

Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 № 2673-XII.

Жук П.В. Території пріоритетного розвитку як форма активізації інвестиційної діяльності в гірських зонах України / П.В. Жук // Регіональна економіка. – 2012. – № 3. – С. 75-85.

Румянцева Г.І. До питання ефективності функціонування територій пріоритетного розвитку / Г.І. Румянцева // Регіональна економіка. – 2010. – №1. – С. 240-247.

Пила В.І. Про перспективи спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні / В.І. Пила, О.С. Чмир, В.В. Загородній // Економіка України. – 2002. – №4. – С. 11-16.

Анісімова О.М. Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / О.М. Анісімова. – Донецьк, 2004. – 20 с.

Маричева О.В. Управління інвестиційними проектами в умовах ВЕЗ / О.В. Маричева // Фінанси України. – 2003. – №9. – С. 71-78.

Чмир О.С. Спеціальні (вільні) економічні зони і території пріоритетного розвитку (науково-методичні аспекти): [монографія] / О.С. Чмир. – К.: НДЕІ Міністерства економіки України. Східний видавничий дім, 2001. – 276 с.

Зельдіна О.Р. Теоретичні аспекти спеціального режиму господарювання: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.04 / О.Р. Зельдіна; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 2007. – 35 с.

Перелік показників щодо визначення ефективності функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності : наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції та інших органів [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0217-05

Єгорова О.О. Території пріоритетного розвитку в Україні: проблеми та перспективи / О.О. Єгорова // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 32. – С. 76-79.

Редько К.Ю. Аналіз системи пільг і стимулів, що впроваджувались для суб’єктів СЕЗ і ТПР / К.Ю. Редько // Актуальні проблеми економіки України. – 2012. – № 11(137). – С. 154-160.

Чмир О.С. Аналіз результатів функціонування вітчизняної системи СЕЗ і ТПР та перспективи її подальшого розвитку / О.С. Чмир, В.І. Пила, В.М. Хілько // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. / наук. ред. І. Манцурова. – К. : НДЕІ, 2011. – № 10. – С. 173-185.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті