Особливості обліку витрат підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації України.

Автор(и)

  • N. Firsova Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Ключові слова:

витрати, інформація, облік, підприємства споживчої кооперації, роздрібна торгівля, собівартість, товари, управління, фінансовий облік

Анотація

У статті досліджуються проблеми посилення орієнтації обліку на управління підприємством. Розкривається роль обліку в управлінні підприємством. Розглядаються актуальні питання та підходи до організації обліку витрат на підприємствах роздрібної торгівлі споживчої кооперації України. Досліджуються проблеми сучасного стану фінансового обліку витрат підприємств роздрібної торгівлі. Визначено особливості формування витрат у підприємствах роздрібної торгівлі споживчої кооперації. Розвинуто методику фінансового обліку торговельних витрат та розроблено форму внутрішньовідомчої звітності, зокрема Звіту про собівартість реалізованих товарів у роздрібній торгівлі за окремими товарними групами, матеріально-відповідальними особами, магазинами, відділами. Запропоновано облік транспортно-заготівельних витрат здійснювати методом середньоарифметичної зваженої за окремими групами товарів, що дасть можливість визначати витратомісткість товарів і калькулювати собівартість їх реалізації у розрізі товарних груп. Уточнено і розширено номенклатуру адміністративних та витрат на збут товарів. Визначено основні напрями удосконалення фінансового та управлінського обліку витрат із застосуванням інформаційних систем та комп’ютерних технологій.

Біографія автора

N. Firsova, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

к.е.н., доцент

Посилання

Моссаковський В.Б. Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні: Монографія. – К.: Інтерпрес ЛТД; 2009. – 326 с.

НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pro-u4ot.info /?section=browse&CatID=92&ArtID=13612

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 (зі змінами та доповненнями) // В.М. Пархоменко. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. Ч.9. – Луганськ: Футура, 2006. – 672с.

Інструкція про застосування книжково-журнальної форми бухгалтерського обліку в організаціях і підприємствах споживчої кооперації – К.: ДІЯ, 2008. – 214с.

В.Озеран, П.Куцик, А. Волошин. Бухгалтерський облік у споживчій кооперації: навч. посіб – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. – 660с.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІV зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті