Особливості управління сталим розвитком сільськогосподарських підприємств у глобальному середовищі.

Автор(и)

  • Yu. Samoilyk Полтавська державна аграрна академія

Ключові слова:

сталий розвиток, управління сталим розвитком, сільськогосподарське підприємство, концепція сталого розвитку, глобалізація, глобальне середовище, принципи управління сталим розвитком сільськогосподарських підприємств

Анотація

Набули подальшого розвитку підходи щодо трактування поняття “сталий розвиток”, яке визначено, як процес здійснення господарської діяльності, що передбачає виробництво та реалізацію товарів, робіт, послуг на основі синергетичного підходу до процесу взаємодії економічних, екологічних та соціальних систем, що забезпечує ефективність функціонування господарського елементу в оперативному та стратегічному періодах. Обґрунтовано, що управління сталим розвитком сільськогосподарських підприємств у глобальному середовищі – це комплексно- системний процес, який пов’язаний з такими аспектами корпоративного управління, як управління конкурентоспроможністю, стратегічний менеджмент, екологічний менеджмент, управлінням соціальним розвитком, міжнародний менеджмент, метою якого є виробництво еколого безпечних продуктів харчування, що задовольнятимуть потреби споживачів, враховуючи сформовану культуру споживання, та прогнозовані потреби майбутніх поколінь. Виявлено особливості та сформульовано принципи управління цим процесом.

Біографія автора

Yu. Samoilyk, Полтавська державна аграрна академія

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства

Посилання

Буряк Р.І. Сталий розвиток аграрних підприємств: методологія дослідження / Р.І. Буряк // Агроінком. – 2013. – № 1-3. – С. 88-92.

Варченко О.М. Складові економічного механізму сталого розвитку сільського господарства / О.М. Варченко, А.С. Даниленко // Економіка та управління АПК: Збірник наукових праць. / Білоцерк. нац. аграр. ун-т – Біла Церква, 2012.– Вип. 8 (95).– С. 5-10.

Герасимчук З.В. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону: [Монографія] / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. – 248 с.

Горбатенко В. Римський клуб і організація трансдисциплінарних проектів з довгострокового прогнозування глобальних проблем / В. Горбатенко // Політичний менеджмент. – 2012. – № 3. – С. 52-64.

Екологія та соціальний захист: програма сталого розвитку України / Римський клуб. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.esz.org.ua/?page_id=1195.

Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. / [С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій]; за ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2006. – Т. 2. – 568 с.

Клочан В.В. Сталий розвиток та концентрація виробництва сільськогосподарських підприємств / В.В. Клочан // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки / ХНТУСГ. - Х. – 2013. – Вип. 137. – С. 117-125.

Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя / Донелла Медоуз, Йорген Рандерз, Денис Медоуз; пер. с англ. – М.: Академкнига, 2008. – 342 с.

Підліснюк В. Сталий розвиток суспільства: роль освіти. Путівник / В. Підліснюк, І. Рудик, В. Кириленко, І. Вишенська, О. Маслюківська / За ред. В. Підліснюк – К.: Видавництво СПД “Ковальчук”, 2005. – С. 88.

Попова О.Л. Економічний механізм сталого розвитку аграрної сфери: Автореф. дис... д-ра. екон. наук: 08.00.03 / О.Л. Попова; Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України” – Київ, 2009. – 40 с.

Порядок денний на ХХІ століття: Програма дій ухвалена конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Самміт “Планета Земля”, 1992 р.); пер. з англ. – [2-ге вид.]. – К.: Інтелсфера, 2000. – 360 с.

Чайківський І.А. Механізми забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств / І.А. Чайківський // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6 [55]. – С. 108-114.

Шевчук В.Я. Про концепцію переходу України до сталого розвитку / В.Я. Шевчук // Проблеми сталого розвитку України: зб. наук. праць. – К.: БМТ, 2001. – С. 42-55.

Шубравська О.В. Сталий економічний розвиток: поняття і напрям досліджень / О. В. Шубравська // Економіка України. – 2005. – № 1. – С. 36-42.

Юшкевич О.О. Сталий розвиток сільськогосподарських підприємств: екологічний аспект / О.О. Юшкевич // Экономика Крыма. – 2011. – №2 (35) – С.11.

Jordan N. Sustainable Development of the Agricultural Bio-Economy / G. Boody, W. Broussard, J. D. Glover et. al. // Science: Policyforum. – 2007. – № 15. – P. 1570-1571.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті