Обгрунтування теоретичних основ екологобезпечного використання земель.

Автор(и)

  • G. Iekel Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН»

Ключові слова:

екологобезпечний, земля, ґрунт, засіб виробництва, сільськогосподарське землекористування

Анотація

У статті обґрунтовано теоретичні основи екологобезпечного використання земель. В основі дослідження покладено системний підхід до визначення суті категорії «екологобезпечне використання земель». Автором здійснено уточнення категорій «екологобезпечний», «екологобезпечне використання земель». На основі проведених досліджень було сформовано основні принципи, на яких базується екологобезпечне використання земель. Саме дотримання визначених принципів дозволить підтримувати стабільний розвиток товаровиробників та регіонів, де вони функціонують та сприятиме вирішенню ряду соціально-еколого-економічних проблем на місцях : збільшення виробництва та розширення ринку органічної продукції; залучення нових зовнішніх та внутрішніх інвестицій; створення робочих місць та збільшенню надходжень до бюджетів; сприяння сталому розвитку прилеглих територій; забезпечення рівня продовольчої безпеки та споживчого ринку здоровою та якісною продукцією; покращення екологічної ситуації; збереження навколишнього середовища; відтворення родючості ґрунтів; збільшення експортного потенціалу України. Вище представлені матеріали дозволяють визначити подальші напрями досліджень, серед яких можна виділити: інституційне забезпечення екологобезпечного землекористування, удосконалення механізму регулювання екологобезпечного використання земель.

Біографія автора

G. Iekel, Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН»

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу економіки

Посилання

Землеробство 21 ст. – проблеми та шляхи вирішення / В.Ф. Камінський, Я.М. Гадзало, В.Ф. Сайко, М.С. Корнійчук ; за ред. чл.- кор. НААН, проф. В.Ф. Камінського. – К. : ВП «Едельвейс», 2015. – 272 с.

Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show

Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного. – Київ: Феміна, 1995. – 368 с.

Економічна енциклопедія / За ред. В.Д. Гаврилишина – Київ : Видавничий центр «Академія», 2000. – 348 с.

Большой экономический словарь/ Под ред. А. Н. Азрилияна. – 4-е изд. доп. и переераб. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с.

Словник-довідник з агроекології / За ред. О.І. Фурдичка – К.: Основа, 2007. – 272с.

Дорогунцов С.І. Оцінка земельно-ресурсного потенціалу України і проблеми забезпечення його ефективного використання: [наукова доповідь] / С.І. Дорогунцов, О.С. Новоторов, Т.С.Николаєнко. –– К.: НАН України; РВПС України, 1999. – 83 с

Большая Советская Энциклопедия: В 30 т. / [гл. ред. А.М. Прохоров]. – [3–е изд.]. – М.: Советская Энциклопедия, Т. 9. – 1972. – 624 с.

Воробйов Є. Економічна теорія в питаннях та відповідях / Є. Воробйов. – Х.: ТОВ "Р.И.Ф.", 2002. – 640 с.

Еколого-технологічний словник-довідник з рослинництва / [О. Ф. Смаглій, М. Ф. Рибак, С. М. Талько та ін.]. – Житомир: Редакційно-видавниче державне підприємство "Льонок", 2002. – 136 с.

Горецький П.П. Словник української мови: Том перший/ За ред. М.Л. Мандрика – Наукова думка, Київський поліграфічний комбінат, 1979. – 247 с.

Українська сільськогосподарська енциклопедія: За ред . Пересипкіна В.Ф.– Київ. – Том 2. – 1971.

Экономика природопродопользования / под ред Т.С. Хачатурова .– М.: изд- во МТУ, 1991. – 271 с.

Новий словник української мови. Укладачі: Яременко В., Сліпушко О. – Київ: Видавництво «Аконіт» . – 2007. – С. 926.

Словник української мови / Ред. В.М. Русанівський. – Наукова думка. – 2010. – 245 с.

Добряк Д.С. Еколого-економічні засади реформування землекористування в ринкових умовах/ДС Добряк, ДІ Бабміндра.- К.: Урожай, 2006.-336

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.

Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. – 4-е изд. доп. и переераб. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с.

Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності : термінологічний словник- довідник / Передм. Ю.С. Шемшученка. – К. : Вища шк., 2005. – 247 с

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" Верховна Рада УРСР; Закон від 25.06.1991 № 1264-XII.

Гетьман А.П. Правове регулювання екологічної безпеки в України / Гетьман А.П., Шульга М.В., Бредіхіна В.Л. : Навчальний посібник. – Х.: Право, 2012. – 296 с.

Регіональна економіка: словник термінів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [А. А. Мазаракі та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 351 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті