Концептуальні засади стратегій сталого розвитку регіонів з позицій економічної безпеки.

Автор(и)

  • Yu. Harazishvili Інститут економіки промисловості НАН України
  • V. Lyashenko Інститут економіки промисловості НАН України

Ключові слова:

стратегія, сталий розвиток, регіон, економічна безпека, сценарій, інтегральний індекс, адаптивній підхід, стратегічні орієнтири

Анотація

Запропоновано концептуальні засади розроблення сценаріїв сталого (соціо- еколого-економічного) розвитку з урахуванням обмежень економічної безпеки, які включають наступні етапи: ідентифікація – інтегральне оцінювання динаміки соціально-економічного розвитку у порівнянні з інтегральними пороговими значеннями; стратегування – визначення стратегічних орієнтирів сталого розвитку до 2020 р. з позицій економічної безпеки. Запропоновано нове вирішення основних проблем інтегрального оцінювання за допомогою сучасних математичних методів, інноваційний перелік складових та індикаторів соціо-еколого-економічної модернізації. Для наукового обґрунтування стратегічних орієнтирів соціо-еколого-економічної модернізації регіонів на рівні складових та індикаторів запропоновано адаптивний підхід з теорії управління шляхом вирішення оберненої задачі синтезу необхідних значень складових (індикаторів) для знаходження інтегрального індексу в межах заданих (порогових або оптимальних) значень. Отримано науково обґрунтовані стратегічні орієнтири сталого розвитку Донецької області до 2020 р. за різними сценаріями. Запропонований підхід є універсальним та може бути використаний для будь-якої країни, економічного району або регіону для розроблення сценаріїв Стратегій розвитку на середньо- та довгострокову перспективу.

Біографії авторів

Yu. Harazishvili, Інститут економіки промисловості НАН України

д.е н., головний науковий співробітник

V. Lyashenko, Інститут економіки промисловості НАН України

д.е н., зав. відділом

Посилання

Економічний словник – довідник. За ред. С.В. Мочерного. – К.: Femina. 1995. – C.88.

Chandler A. Strategy and Structure Chapters in the History of the American Industrial Enterprise /A. Chandler. – Cambridge, MA: MIT Press, 1962, p. 13.

Жаліло Я.А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: монографія. / Я.А. Жаліло. – К.: НІСД, 2009ю – 336 с.

Горбулін В.П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки. Монографія / В.П. Горбулін, А.Б. Качинський. – К.: НІСД, 2010. – 288 с.

Zgurovsky, M. The Sustainable Development Global Simulation: Quality of Life and Security of the World Population [Text] / M.Z. Zgurovsky. – K.: Publishing House, “Polytechnica”, 2007. – 218 p.

Згуровский, М.З. Сталий розвиток у глобальному і регіональному вимірах: аналіз за даними 2005р. [Текст] / М.З. Згуровский. – К. : НТУУ «КПІ», ВПІ ВПК «Політехніка», 2006. – 84 с.

Сталий розвиток регіонів України [Текст] / науковий керівник М.З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 197 c.

Розробка платформи сценарного аналізу в межах сталого розвитку : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Н. Панкратова. - К., 2011. - 277 л.

Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: моногр. / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2012. – 534 с.

Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 776 с.

Харазішвілі Ю.М. Соціо-еколого-економічний розвиток регіонів з позицій економічної безпеки (на прикладі Донецької області) /Ю.М.Харазішвілі. – Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1 (30). – С. 149-159.

Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії з позицій сталого розвитку до 2020 р.:наук.доп. /Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко, Л.Л. Шамілева, Ю.І. Жихарева; НАН України, Інс-т економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 119 с.

Харазішвілі Ю.М. Проблеми інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки держави / Ю.М. Харазішвілі, Є.В. Дронь // Банківська справа. – 2015. – № 1 (133). – С. 3–21.

Харазішвілі Ю.М. Адаптивний підхід до визначення стратегічних орієнтирів економічної безпеки України // Ю.М. Харазішвілі, Є.В. Дронь // – Економіка України. – 2014. – № 5 (630). – С. 28–45.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті