Становлення і розвиток банківської системи України під впливом фінансових криз.

Автор(и)

  • I. Britchenko Ужгородський торгівельно-економічний інститут КНТЕУ
  • V. Stoika ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Ключові слова:

розвиток, становлення, етапи розвитку, банківська система, комерційні банки, Національний банк України, фінансова криза, кризові явища

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей становлення і формування банківської системи України під впливом фінансових криз. Авторами акцентовано увагу на різних етапах розвитку банківського сектору країни, а також значення кризових явищ в даному процесі. Досліджено історичні особливості становлення банківського сектора, а також проаналізовано макроекономічні фактори, що вплинули на формування вітчизняної банківської системи. Описано дії Національного банку України, а також уряду, спрямовані на усунення наслідків фінансових криз і забезпечення макроекономічної стабілізації в країні. Авторами акцентовано увагу на основних змінах в законодавстві, яким регулюється діяльність комерційних банків України, центрального банку і банківської системи загалом. Досліджено вплив фінансових криз 1998 р., 2004 р., 2008 – 2009 рр. на вітчизняний банківський сектор. Авторами встановлено, що з 2014 р. для банківської системи України настав новий кризовий період внаслідок політичних та економічних змін в країні. Зроблено висновки, що на даному етапі розвитку національного банківського сектору необхідна розробка дієвого механізму антикризового управління як способу ідентифікації, запобігання та мінімізації кризових явищ.

Біографії авторів

I. Britchenko, Ужгородський торгівельно-економічний інститут КНТЕУ

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів

V. Stoika, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи

Посилання

Аборчі О.В. Аналіз еволюції та сучасного стану банківської системи України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis

Вовчак О.Д. Банківська справа в Україні: стан, проблеми і перспективи розвитку / О.Д. Вовчак // Фінанси України. – 2003. - № 10. – с. 118 – 126 с.

Грановська І.В. Особливості становлення та розвитку банківської системи в Україні / І.В. Грановська // Економічний вісник університету: збірник наукових праць. – 2011. - № 11. - № 17 (2).

Д’яконова І.І. Історичні аспекти розвитку банківської системи України // І.І. Д’яконова // Економіка промисловості. – 2008. - № 2. – с. 10 – 18.

Коваленко В.В. Банківське регулювання і нагляд: методологія і практика: [монографія] / за ред. В.В. Коваленко. – Одеса: Видавництво: «Атлант», 2013. – 492 с.

Карчева Г.Т. Особливості становлення та розвитку банківської системи України / Г.Т. Карчева // Економіка і прогнозування – 2005. - № 2. - с. 93 – 102.

Кузнєцова А.В. Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України: монографія / А.В. Кузнєцова. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2011. – 517 с.

Матвієнко П.В. Становлення банківської системи незалежної України / П.В. Матвієнко // Економіка та держава. – 2007. – № 5. – с. 53–57.

Римар М.В. Банківська система України: процес становлення і проблеми розвитку / М.В. Римар, А.Р. Тушницький // Проблеми економіки та управління: збірник наук. праць. – 2010. – № 684. - с. 47 – 51.

Сохань П. Становлення банківської системи України / П. Сохань // Банківська справа. – 2006. – № 3. – с. 34 – 45.

Сугоняко О. Банки України: економіка і практика // Банківська справа. – 1996. – № 4.– с. 49–55.

Банківські операції: підручник / За ред. д.е.н., проф. Дзюблюка О.В.- Тернопіль: Вид-во: ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.

Онищенко Ю.І. Основні етапи формування структури банківської системи України в залежності від структурних характеристик [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1428/1

Агрес О.Г. Проблеми розвитку банківської системи в Україні / О.Г. Агрес // Вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського . – 2015. - № 3. – с. 672 – 674.

Геєць В. Формування і розвиток фінансової кризи 2008 – 2009 років в Україні / В. Геєць // Економіка України. - 2010. - № 4. - с. 5 – 15.

Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=347 98593

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті