Сутність поняття якості життя населення.

Автор(и)

  • A. Yarchuk Таврійський державний агротехнологічний університет

Ключові слова:

дослідження, проблеми, якість життя, критерії, показники, оцінка, рівень життя, добробут

Анотація

Якість життя в Україні залишається на низькому рівні у порівнянні з економічно розвиненими країнами Європейського союзу. Метою статті є дослідження сутності і проблем якості життя населення та пошук критеріїв і показників якості життя населення, які дозволяють органам державної і регіональної влади регулювати процеси формування і підвищення якості життя населення. Досліджено теоретичне підґрунтя поняття «якість життя», доведено доцільність його розгляду в об’єктивному, суб’єктивному, економічному, соціальному, індивідуальному, суспільному, внутрішньому та зовнішньому, аспектах. Спираючись на сутнісне тлумачення якості життя зробленно висновок, що його об’єктом є якість особистого, громадського, сімейного та трудового життя. Доведено необхідність проведення дослідження проблем якості життя населення і пошук більш надійних критеріїв і показників якості життя населення, які дозволяють органам державної влади впливати на процеси формування і підвищення якості життя населення. Проведене дослідження дозволило стверджувати, що якість життя – це комплексна характеристика задоволення матеріальних і культурних потреб людей, умов життєдіяльності, що склались, вільного розвитку окремої людини і суспільства в цілому. Ця характеристика включає показники комфорту і безпеки існування, стабільність середи існування і житла, рівня добробуту, доступність освіти і культури, ефективність сфери медичного обслуговування та ін. Для оцінки якості життя населення запропонована структура показників згрупованих в такі групи, як: фінансово-економічна; медико-екологічна; група показників матеріального добробуту і група показників духовного добробуту. Зроблено висновок, що на реалізацію стратегії підвищення якості життя мають бути націлені програми соціально-економічного розвитку України і діяльності місцевих органів влади.

Біографія автора

A. Yarchuk, Таврійський державний агротехнологічний університет

аспірант

Посилання

Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 432 с.

Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 300 с.

Дарченко Н.Д., Рижиков В.С.,Єськов О.Л.,Мікрюков О.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – К.К Центр учбової літератури, 2007. – 252 с.

Егоршин А.П.,Гуськова И.В. Методология управления трудовыми ресурсами: монография / Под ред. А.П.Егоршина, И.В.Гуськовой – Н.Новгород: НИМБ, 2008. – 352 с.

Рофе А.И., Жуков А.Л. Теоретические основы экономики и социологии труда: Учебник для студентов вузов. – М.: Издательство МИК, 1000. – 336 с.

Горелов Н.А. Экономика труда. 2-е изд. / Под ред. Н.А. Горелова. – СПб.: Питер, 2007. – 704 с.

Адамчук В.В. и др. Экономика труда: Учебник / В.В.Адамчук, Ю.П.Кокин, Р.А.Яковлев; Под ред. В.В.Адамчука. – М.:ЗАО «Финстатинформ», 1999. – 431 с.

Качество жизни: сущности и показатели //Бобков В.Мстиславский П. // Человек и труд. – 1996. - №6. – С. 76 – 79.

Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика: монографія / А.М.Колот. – К.: КНЕУ. – 2003. – С.74.

Айвазян С.А. Анализ синтетических категорий качества жизни населения субъектов Российской Федерации: их измерение, динамика, основные тенденции / С. А. Айвазян // Уровень жизни населения регионов России. – 2012. – № 11. – С. 1–38.

Субетто А.И. Начала теории социального менеджмента качества [научная монография] / А. И. Субетто; под науч. ред. Бобкова В. Н. ; Ноосферная общественная акад. наук [и др.]. — Санкт-Петербург : Астерион, 2012. — 263 с.

Попов С.И. Проблема качества жизни в современной идеологической борьбе / С.И Попов. М. Политиздат, 1977

Меркушев С.А. Качество жизни населения городских поселений Пермской области (территориальный анализ). Автореф. дис. канд.. геогр.. наук. Пермь,1997.

Тоффлер О. Третья волна / О.Тоффлер М, 2003.

Яницкий О.Н. Научно-технический прогресс человеческий фактор и воспроизводственные функции городской среды / О Н Яницкий // Проблемы качества городской среды. М.: Наука, 1989.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті