Стан ринку праці як чинник ефективності трудової діяльності.

Автор(и)

  • V. Studenez ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Ключові слова:

ринок праці, ефективність трудової діяльності, безробіття, зайнятість, робоча сила, найманий працівник

Анотація

У статті досліджено стан ринку праці в Україні в частині попиту і пропозиції робочої сили та їх впливу на зміни ефективності трудової діяльності. Розглянуті тенденції працевлаштування за видами економічної діяльності та регіонами України. Виявлені області-лідери й аутсайдери з працевлаштування зареєстрованих безробітних. Зроблено висновки про взаємозв’язок між рівнем безробіття, зайнятості та ефективністю трудової діяльності. Такий контекст надав змогу пропонувати напрями підвищення ефективності трудової діяльності на мікрорівні, які полягають в покращенні умов праці, організації оплати і стимулювання праці, поліпшення соціально-психологічного клімату на підприємствах.

Біографія автора

V. Studenez, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

аспірант кафедри управління персоналом і економіки праці

Посилання

Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.; за наук. ред. д-ра. екон. наук, проф. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 2009. – 711 с.

Волкова О.В. Ринок праці: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 624 с.

Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / О.А. Грішнова. – 5-те вид., оновлене. – К.: Знання, 2011. – 390 с.

Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики: монография / Г.Э. Слезингер. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 336 с.

Генкин Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях. – М.: Норма, 2008. – 480 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті