Формування системи безперервної професійної підготовки в умовах становлення інноваційної моделі економіки України.

Автор(и)

  • O. Horpynchenko Кіровоградський національний технічний університет

Ключові слова:

безперервна професійна підготовка, інноваційна модель економіки, навчання протягом життя, система кваліфікацій, професійні стандарти

Анотація

Предметом дослідження є стан системи безперервної професійної підготовки в умовах становлення інноваційної моделі економіки України. Метою статті є визначення основних напрямів формування ефективної системи безперервної професійної підготовки в умовах формування інноваційної моделі економіки. В статті використані описовий метод – для розкриття наявної інформації про міжнародні програми, що сприяють розвитку працівників протягом життя в різних галузях, графічний метод – для демонстрації складових елементів системи безперервної професійної підготовки та взаємозалежності заробітної плати та рівня освіти. Досліджено роль міжнародних програм, які забезпечують навчання протягом життя, роль освіти у формуванні національної конкурентоспроможності підприємств в умовах інноваційної моделі економіки. Проаналізовано взаємодію розробки освітніх та професійних стандартів в Україні в співставленні з зарубіжним досвідом. Визначено, які професійні вміння та навички необхідні працівникам в 2020 році. Досліджено вплив рівня освіти та професійного розвитку працівників на заробітну плату в Україні та світі. Запропоновано ряд заходів, для розв’язання назрілих проблем, які виникають в процесі безперервної професійної підготовки працівників в Україні.

Біографія автора

O. Horpynchenko, Кіровоградський національний технічний університет

аспірант кафедри економіки, менеджменту та комерційної
діяльності

Посилання

Фокин С. Конкурентоспособность стран мира / С. Фокин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://geopub.narod.ru/student/fokin/2/4htm

Десять професійних умінь та навичок працівників, які будуть потрібні в 2020 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.edustandart.ru/kakieprofessionalnye-navyki-budut-vostrebovany-v-2020-godu/

Про схвалення Концепції розвитку системи підвищення кваліфікації працівників на період до 2010 року http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/158-2006-р

Левченко О.М. Економіка знань: управління розвитком людських ресурсів Великобританії. – К.: Видавничий дім „Корпорація”, 2005. – 292 с.

Левченко О.М. Професіональний потенціал: регуляторні механізми інноваційного розвитку. Монографія. – Кіровоград: КОД, 2009. – 375 с.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Levchenko, O. М. Higher education as a factor of human capital development / O. М. Levchenko, I. O. Tsarenko // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. - Klaipeda, 2016 - p. 175-179.

Яцун О.В. Трансформація підходів до регулювання професійного розвитку фахівців як чинник підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Інноваційний вимір розвитку вищої освіти України: сучасні реалії та перспективи : [колективна монографія]. / За заг. ред. д.е.н., проф. О.М. Левченка - / Кіровоград: Ексклюзив - Систем, 2015. ― Ч. І. ― 580 с.

Горпинченко О.В. Система підготовки кадрів: світовий досвід та тенденції розвитку в Україні / Науковий вісник Ужгородського національного університету. - Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство, вип. 8. Ч.1.- Ужгород: УНУ.- С.45-49.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті